Okullarda Fiziksel Güvenlik

Ne Yaptık?

1. Faaliyet Raporu

(02.09.2005- 06.01.2007)

Gündem Çocuk, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin tüm toplumda yaygınlaşmasını ve benimsenmesini sağlayarak, evrensel bir insan hakları kültürünü geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla 02.09.2005 tarihinde kuruldu.

İlk Genel Kurul toplantısına kadar yürütülen çalışmalar ilişiktedir.

+ I. İdari işler

İlk dönemde Dernek kuruluşu ile ilgili işlemler tamamlandı. Bu kapsamda Dernek defterleri temin edildi ve onaylatıldı, Dernek adına kaşe ve mühür yaptırıldı, vergi numarası alındı, yetki belgeleri çıkartıldı, alındı belgesi (5 cilt) ve gider makbuzları (5 cilt) bastırıldı ve İş bankasında TL, EURO ve USD hesapları1 açtırıldı ve 2005 yılına ait Dernek Beyannamesi hazırlanarak teslim edildi. 17.07.2006 tarihinde tüzük tetkiki tamamlandı.

a. Dernek bildirgesi oluşturma. Gündem Çocuk Derneğinin çalışma ilkelerini yansıtan bir bildirgenin oluşturulması ve ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına yönelik ön hazırlıklar tamamlandı.

b. Üyeler ve üyelere yönelik çalışmalar. Kuruluş döneminde üye sayımız 52 oldu. Üyeler arası iletişimi güçlendirmek amacıyla elektronik ortamda bir iletişim grubu oluşturuldu (gundem-cocuk-dernei@googlegroups.com). Üyelerin katılımını arttırmaya yönelik geniş katılımlı üye toplantıları düzenlendi.

c. Dernek kimliği ve tanıtım çalışmaları. Dernek kimliğinin oluşturulması konusunda logo çalışmaları yapıldı ve bir üyemiz tarafından oluşturulan logo’nun kullanılmasına karar verildi.

gc-logo-oldLogo çalışmaları tamamlandıktan sonra broşür, antetli kağıt ve kartvizit çalışmaları yapıldı. Dernek çalışmalarını tanıtma ve kuruluş amacını yaşama geçirmesi konusunda bir araç olarak kullanılması amacıyla bir web sayfası oluşturuldu (www.gundemcocuk.org).

1Hesap bilgileri: İş Bankası İncesu Şubesi (4230) TL hesabı 0538285, EURO hesabı 0142637 ve USD hesabı 0142641.

+ II. Çalışma Alanına Yönelik Çalışmalar

A. Çocuk Haklarının Tanıtılması ve Yaygınlaştırılması Çalışmaları

  1. 20 Kasım 2005 Dünya Çocuk Hakları Günü Kutlamaları
   Çocuk merkezli çalışmalar yapan resmi, özel ve Gündem Çocuk Derneği’nin dâhil olduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşu bir araya gelerek “Benimle Okur musun? Benimle Oynar mısın?” kültür ve sanat etkinlikleri dizisini oluşturdu. Dünya Çocuk Kitapları Haftası (14–20 Kasım 2005) ve Dünya Çocuk Hakları Günü (20 Kasım) dolayısıyla düzenlenen etkinlik dizisi aracılığıyla, çocukların gelişimlerini desteklemek amacıyla her konuda yapılan işbirliğin önemli olduğu vurgulandı. Etkinlik bünyesinde çocuklara yönelik birçok etkinlik yapıldı.
  2. Çocuk Hakları ve Karikatür Projesi
   Karikatür Vakfı koordinasyonunda Derneğimiz ve FECO England** ile ortak oluşturulan, büyük ölçüde Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen bir proje ile çocuk hakları kültürünün tüm toplumda karikatür sanatı aracılığıyla benimsenmesine ve çocuk hakları konusunda duyarlılık yaratılmasına destek olmak amaçlandı.2005 Aralık ayında başlayan ve on iki ay süren proje kapsamında karikatür sanatçılarına yönelik Çocuk Hakları Atölye Çalışması (12-16 Mayıs 2006, Ankara), proje tanıtım çalışmaları (Mayıs 2006’dan itibaren), Çocuk Hakları İçin Karikatür Sergileri (Eylül 2006, Ankara- Ekim 2006 Londra), Karikatür ve Çocuk Hakları Kitabı (Eylül 2006, Ankara), Karikatür ve Çocuk Hakları Web Sitesi (www.7-17.org, Eylül 2006’dan itibaren), ‘Karikatür ve Çocuk Hakları” konulu Panel ve Panel yayını (Kasım 2006, Ankara) yapıldı.
  3. Çocuk Dostu Belediye Projesi
   Öz Ge- Der tarafından yürütülen ve çocuk dostu bir belediye fikrinin yaygınlaşmasını amaçlayan proje kapsamında bazı üyelerimiz teknik destek ve danışmanlık verdi. 2005 Aralık ayında başlayan 12 aylık proje kapsamında Danışma Kurulu çalışmaları, çocuklarla etkinlikler, belediye çalışanlarına yönelik atölye çalışması, yayınlar ve tanıtım çalışmaları yapıldı.
  4. 23 Nisan 2006 Çocuk Şenliği Hazırlıkları
   Ankara’da 23 Nisan 2006 etkinlikleri kapsamında Uluslararası Af Örgütü Çocuk Hakları Grubu koordinasyonunda yapılandırılan çocuk şenliğine destek verildi. Kuğulu Park’ta düzenlenen Çocuk Şenliği Derneğimiz, UAÖ, Çankaya Belediyesi, ÖZ-Ge Der, TOG sokak Lambası Grubu, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği ve Gençlik Komisyonu, Sosyal Hizmet Öğrencileri Derneği Girişimi, Çatı Çocuk Kültürü Grubu ve Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı desteği ile yapıldı.
  5. 17 Haziran 2006 Dünya Silahsızlanma Günü Etkinlikleri
   Dünya Silahsızlanma Günü nedeniyle ÖZ-Ge Der bünyesinde oluşturulan ÇEDAM’da (Çocuk ve Ergen Dayanışma Merkezi) Uluslararası Af Örgütü koordinasyonunda çocuklara yönelik düzenlenen etkinlere destek verildi.
  6. 26-27 Ağustos 2006 Barışarock Festivali
   Birçok sivil toplum örgütü, girişim ve kişilerin katılımıyla İstanbul’da yapılan Barışarock festivalinde stand açılarak çocuk haklarının tanıtımı ve yaygınlaştırılmasına yönelik etkinlikler yapıldı.
  7. 2 Eylül 2006 Barış Şenliği
   Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu tarafından organize edilen Barış Şenliği’nde stand açılarak çocuk haklarının tanıtımı ve yaygınlaştırılması konusunda etkinlikler yapıldı.
  8. 17 Eylül 2006 Kuğulu Park Çocuk Şenliği
   Ankaram Platformu koordinasyonunda kent kültürünün korunması amacıyla Kuğulupark’a yapılmak istenen katlı kavşağı protesto etmek amacıyla düzenlenen şenliğe, çocuklarla çeşitli atölye çalışmaları yapılarak destek verildi.
  9. 20 Kasım 2006 Dünya Çocuk Hakları Günü Kutlamaları
   20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günü dolayısıyla Uluslararası Af Örgütü Çocuk Hakları Grubu, Kamusal Başarı Ekibi ve Gündem Çocuk işbirliğinde Türkiye Eğitim Gönüllüleri Etimesgut Eğitim Parkında çocuklarla birlikte çocuk hakları gazetesi oluşturuldu. UAÖ’nün koordinasyonunda hazırlanan ve 16 STK’nın imza attığı basın açıklamasına destek verildi.
  10. Çocuk Hakları Tanıtım Kampanyası
   UNICEF ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından organize edilen Çocuk Hakları Tanıtım Kampanyası çalışmalarına dahil olundu.

** FECO England: Federation of Cartoonists Organisations England

B. Çocuk Hakları Konusunda İletişim ve İşbirliği Çalışmaları

Türkiye Çocuk Hakları Koalisyonu. 2001 yılında, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin temel kriterleri olan çocuğun yaşama, gelişme ve korunması hakkı, çocuğun öncelikli yararının gözetilmesi, çocuğun görüşünün alınması, çocuğa karşı her tür ayrımcılığın önlenmesi ilkelerinin yaşama geçirilmesi amacıyla oluşturulan gönüllü ortaklık belgesine imza konularak Koalisyona üye olundu.

Koalisyon çalışmalarının güçlendirilmesi amacıyla bir araya getirilen görüşler Koalisyon üyelerine ulaştırıldı. 6 Mart 2006 tarihinde yapılan Koalisyon Genel Kurulunda Derneğimiz, Koalisyonun III. Dönem Yürütme Kurulu Sekreter Yardımcısı seçildi. Koalisyon Yürütme Kurulunun çalışmalarını güçlendirmek amacıyla çalışmalar yapıldı. Haziran-Aralık 2006 tarihleri arasında www.cocukhaklarikoalisyonu.org web sayfasının koordinasyonu yapıldı.

Ankara Çocuk Hakları Platformu (Ankara Çocuk). Çocuk hakları alanında izleme ve değerlendirme yapılması, duyarlılığın artması, uluslararası ve ulusal çocuk hakları düzenlemelerinin hayata geçirilmesi, uygulamaların güçlendirilmesi ve bu amaçla Ankara’da çalışan hükümet dışı örgütler arası işbirliğinin sağlanması amacıyla Ankara Çocuk adı altında bir platform oluşturulması çalışmalarına aktif olarak katılındı.

Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesine sunacağı Ulusal Raporun hazırlıkları kapsamında Ankara Çocuk Hakları Platformu adına yapmış olduğu çağrı sonucu, ‘Eğitim, Tatil, Sosyal Etkinlikler, İhtiyari Protokoller’ başlıklı çalışma grubuna dahil olundu.

Çocuğa Karşı Her Türlü Şiddete Son Girişimi. Ülkemizde çocuğa karşı her türlü şiddetin sona ermesi konusunda özellikle Diyarbakır’da çocuk hakları ihlalleri konusunda yaşanan olayların ardından, sonra çocuk hakları konusunda çalışan kurumların bir araya gelmesi ve bir arada hareket etmelerine destek olmak amacıyla bir girişim oluşturulmasına öncülük edildi. Girişimin iletişimi ve sekreteryası konusunda aktif görev alındı. Girişim adına Diyarbakır’da yargılanan çocukların davalarına gözlemci olarak katılındı (İletişim adresi: cocuga_karsi_siddete_son@yahoo.com).

Çocuk Adalet Sistemini Yeniden Yapılandırma Girişimi (CASYAG). TCK’nın çocuğun yararına olmayan maddelerinin değiştirilmesi için birçok sivil toplum kuruluşu tarafından oluşturulan girişime üye olundu. Girişimin Çocuk Koruma Kanunu ile Terörle Mücadele Kanunu’nda çocukların yararına olmayan maddelerin değiştirilmesine yönelik lobi ve savunuculuk çalışmalarına destek verildi.

Düşünce Suçuna Karşı Girişim. Terörle Mücadele Kanununda düşünce ifadesi ile ilgili bazı maddelerin değiştirilmesine yönelik olarak oluşturulan girişime dahil olundu.

Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu. Tüm dünyada savaş karşıtları adına 2003 yılı Haziran ayında oluşturulan koalisyona üye olundu. Savaşın ve işgalin çocuklar için başlıbaşına bir yıkım olduğuna dikkat çekerek Koalisyonun Barışarock, Barış Şenliği, miting gibi etkinliklerine katılındı ve aktif görev alındı.

Ankaram Platformu. İnsan ve kentli haklarına saygılı; kente dair çağdaş, bilimsel uygulamaların yapıldığı bir Ankara için çalışmak amacıyla birçok sivil toplum kuruluşunu, meslek odasını ve aktivistleri bir araya getiren Ankaram Platformuna üye olundu.

C. Çocuk Haklarının Uygulanması Çalışmaları

Ankara Çocuk Hakları Platformu yapılandırma çalışmaları sırasında çocukların platforma katılımına ilişkin yöntemler henüz belirlenmediği için bir video çalışması ile çocukların görüşlerinin platforma taşınması sağlandı. Plaformun çocuk katılımı konusunda bir model geliştirmesi konusunda çalışmalar yapıldı.

ÖzGe-Der bünyesindeki ÇEDAM’da (Çocuk ve Ergen Dayanışma Merkezi) çocuklarla birlikte ‘Çocuk Şenlikleri’ yapıldı (17.6.2006, 5.8.2006 ve 2.9.2006).

Çocuk oyunlarının artması amacıyla Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf’la (TAKSAV) kurulan iletişim sonunda Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali’ne destek olundu. Bu çalışma kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüyle 11. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali’nin koordinasyonu için protokol imzalandı.

D. Çocuk Hakları Uygulamalarının İzlenmesi Çalışmaları

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi İle İlgili İhtiyari Protokol doğrultusunda ICC tarafından başlatılan alternatif raporun hazırlığına destek verildi.

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürülen ‘Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar İçin Hizmet Modeli’ Ankara Eylem Planının uygulanmasına dair oluşturulan İzleme Kuruluna seçilindi.

+ III. Gündem Çocuk’un Temsil Edildiği Toplantılar ve Etkinlikler

 • 9 Şubat 2006, ICC tarafından organize edilen toplantıda SHÇEK sokak çocukları hizmet modeli tanıtıldı ve modelinin uygulanabilirliği konusunda sivil toplum kuruluşlarının görüşleri toplandı.
 • 15 Şubat 2006, Uçan Süpürge ve Altındağ Belediyesi tarafından organize edilen toplantıda Altındağ İlçesinde çocuk, kadın, yaşlı vb. gruplara yönelik acil yapılması gerekenler görüşüldü. Ortak çalışmaların nasıl yapılandırılabileceği tartışıldı.
 • 15 Şubat 2006, GSM-Gençlik Servisleri Merkezi, Ankara Üniversitesi ATAUM (Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi), TGBD (Türkiye Gençlik Birliği Derneği) ortaklığı ve GSGM-Gençlik Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın iştiraki ile “Gençlik STK’ları ve Kamu Eşgüdüm Projesi” isimli projenin tanıtımına katılındı.
 • 17 Nisan 2006, ICC ve Ankara Barosu tarafından düzenlenen Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin Uygulanmasına İzlenmesi Sempozyumuna katılındı.
 • 18 Nisan 2006, UNICEF- SHÇEK İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sokakta Yaşayan/ Çalışan Çocuklara Yönelik Ankara Eylem Planını Değerlendirilmesi ve Uygulanmasına İlişkin Koordinasyon Toplantısı’na katılındı.
 • 18 Nisan 2006, Öz Ge-DER tarafından gelişimi risk altındaki çocuk ve ergenlere yönelik hizmet vermek amacıyla kurulan ÇEDAM (Çocuk ve Ergen Danışma Dayanışma Merkezi) açılışına katılındı ve tanıtım çalışmalarına destek verilmiştir.
 • 21 Nisan 2006, Karikatür Vakfı tarafından Çocuklar İçin sloganıyla düzenlenen Ankara Karikatür Festivalinin açılışına katılındı.
 • 24 Nisan 2006, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Danışma Kurulu toplantısına katılındı.
 • 12-15 Mayıs 2006, Karikatür Vakfı tarafından koordine edilen ve Derneğimizin de ortak olduğu proje kapsamında Karikatür ve Çocuk Hakları Atölye Çalışmalarına katıldı.
 • 12-13 Haziran 2006, UNICEF tarafından organize edilen Yoksulluk Sempozyumu’na katılındı.
 • 19-20 Haziran 2006, UNICEF ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından organize edilen Çocuk Koruma Çalıştayı’na hem Dernek adına hem de Türkiye Çocuk Hakları Koalisyonu adına katılındı.
 • 25-26 Haziran 2006, Helsinki Yurttaşlar Derneği tarafından düzenlenen Türkiye’de İşkence Haritasının Oluşturulması toplantısına katılındı.
 • Bilgi Üniversitesi tarafından organize edilen STK Uzaktan Eğitim programına katılındı.
 • 5 Eylül 2006, Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu tarafından organize edilen mitinge ‘Lübnan’a asker gönderme!’, ‘Barış için tek umut çocuklardır!’, ‘Cinayetlerinize ve nefretinize çocukları alet etmeyin!’ sloganları ve Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin maddelerinden yapılan pankartlarla katılındı.
 • 22 Eylül 2006, Karikatür Vakfı tarafından koordine edilen ve Derneğimizin de ortak olduğu proje kapsamında açılan sergiye katılındı.
 • 23-24 Eylül 2006, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Türkiye Koalisyonu Stratejisi konusunda İnsan Hakları Ortak Platformu tarafından yapılan toplantıya katılındı.
 • 20 Kasım 2006, Uluslararası Af Örgütü tarafından koordine edilen etkinliklere destek verildi.
 • 20 Kasım 2006, Karikatür Vakfı tarafından koordine edilen ve Derneğimizin de ortak olduğu proje kapsamında Karikatür ve Çocuk Hakları Paneli’ne katılındı.
 • 20 Kasım 2006, UNICEF ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından organize edilen Çocuk Hakları Tanıtım Kampanyası toplantısına katılındı.
 • 2 Aralık 2006, Alman Okulu ve Alman Sosyal Etkinlikler Derneği tarafından organize edilen kermeste bir tanıtım standı açıldı.
 • 9 Aralık 2006, ÖzGe-Der tarafından organize edilen kermeste bir tanıtım standı açıldı.
 • 18 Aralık 2006, ÖzGe-Der tarafından organize edilen “Avrupa’da Çocuk Ceza Yargılaması: Entegrasyon için bir Çerçeve” başlıklı toplantıya katılındı.

+ IV. Doğrudan ve Ortak Yapılan Proje Başvuruları

 • Çocukların yaşama ve gelişme haklarının yaşama geçirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı’nın Toplum Sağlığı Hibe Başvurusuna ‘Çocuklar ve Gençler için Sağlık Dizisi’ başlığı altında bir başvuru yapıldı ancak, diğer projeler daha yüksek puan aldı.
 • Devlet Planlama Teşkilatı Avrupa Gençlik Programları kapsamındaki Eylem 3 (Gençlik Girişimi) programı kapsamında Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni temel alarak; toplumun, ‘çocuğun medyaya katılımı’ konusunda duyarlılık geliştirmesi amacıyla gönüllü gençlerin çocuklarla birlikte çocukların kendi medya ürünlerini oluşturmalarına ilişkin atölye çalışmaları yürütmeleri için Kamera Bizde başlığı altında bir proje hazırlandı. Dernek kuruluş aşaması tamamlanmamış olduğu için proje değerlendirmeye alınamadı.
 • Çocuk hakları konusundaki çalışmaların geliştirilmesi konusunda Çocuk Hakları Eğitici Eğitimi, Çocuk Hakları Öykü Dizisi, Çocuklarla Çocuk Hakları Kampları ve Çocuk Politikasının Güçlendirilmesi Arama Konferansı başlıkları altında İngiltere Büyükelçiliği Küçük Hibeler Programına proje taslakları sunuldu, ancak diğer projeler daha yüksek puan aldı.
 • Çocuk hakları konusundaki uygulamaların izlenmesi ve bu bilgilerin yaygınlaştırılması amacıyla Dünya Bankası Küçük Ölçekli Hibe Programına ‘Türkiye Çocuk Hakları İzleme Bülteni Projesi’ ve ‘Çocuk hakları konusunda çalışan STK’ların Türkiye’de çocuk haklarının durumuna ilişkin görüşlerini derleme projesi’ başlıkları altında iki başvuru yapıldı, ancak diğer projeler daha yüksek puan aldı.
 • ÖzGe-Der ile koordineli olarak Sivil Toplumun Avrupa Ülkelerindeki etkinliklere katılımını destekleyen hibe çağrısına ‘Çocuk Adalet Sistemi’ hakkında Brüksel’de yapılacak toplantıya iki üyemizin katılımı için başvuruldu, ancak başvuru hesap hatası nedeniyle kabul edilmedi.
 • ICC tarafından koordine edilen, derneğimiz ve Ankara Barosu ortaklığıyla ‘Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi doğrultusunda çocuk alanında yapılacak izleme ve raporlama çalışmalarının kapasitelerini ve diğer uluslararası savunuculuk çalışmalarını güçlendirmek’ amacıyla hazırlanan proje hazırlıklarına destek verildi. Proje sonuçları henüz açıklanmadı.

+ VI. Medya Çalışmaları

A. Basın Açıklamaları

 1. ‘Çocuk Hakları İhlalleri Türkiye’nin Öncelikli Sorunudur’, (20 Kasım 2005)
 2. Türkiye Çocuk Hakları Koalisyonu Basın Duyurusu (14.03.2006)
 3. “Milliyet Gazetesi Çocuklardan Özür Dilemeli” (13.04.2006)
 4. Çocuğa Karşı Şiddete Son Girişimi, ‘Çocukların Gelecekleri Tehlikede!’, (31.05.2006)
 5. ‘Biz Yanlış Okuduk / Anladık Değil mi?’ (15.06.2006)
 6. ‘Çocuklara Kıymayın Efendiler!’ (20.07.2006)
 7. ‘İsrail’e Çağrı: Ortadoğu’da barış için tek umut çocuklardır: Cinayetlerinize ve nefretinize Çocukları Alet Etmeyin!’ (26.07.2006)
 8. Çocuk Adalet Sistemini Yeniden Yapılandırma Girişimi, ‘Çocukları TMK’den Çıkarın!’ (29.07.2006)
 9. ‘Mizgin’in Ölümünün Sorumluları Bulunmalı’ (6.09.2006)
 10. ‘Çağrı: Herkesi Çocuklarımızın Ortak Geleceğine Taraf Olmaya Çağırıyoruz!’ (13.09.2006)
 11. Türkiye Çocuk Hakları Koalisyonu Basın Duyurusu (15.09.2006
 12. ‘Bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’ (20.11.2006)
 13. Türkiye Çocuk Hakları Koalisyonu Basın Duyurusu, ‘Türkiye’de Çocuklara Yönelik Cinsel Sömürü Karşısında Acil Eylem Planı İçin Çağrı’, (27.11.2006)
 14. “Çocuktan Yana Bir Medya İstiyoruz” (3.11.2006)
 15. ‘Bu Yıl Çocukların Başına Gelmeyen Kalmadı’(29.12.2006)

B. Medya’da Gündem Çocuk

a. Radyo ve Televizyon

i. Ankara Radyosu ‘Çocuklarla Baş Başa’ programında çocuklarla çocuk hakları konusunda bir programa katılındı ve çocuklarla söyleşi yapıldı(16 Şubat 2006).

ii. Mersin Metropol Radyosu ‘Güncel Yayın’ programında İsrail’de yaşanan çocuk hakları ihlalleri ve Gündem Çocuk hakkında söyleşi yapıldı (28 Temmuz 2006).

iii. Kanal B TV ‘Biz bize’ programında Dernek çalışmaları aktarıldı (13.11. 2006).

iv. Kanal B TV ‘Biz bize’ programında çocuk hakları hakkında bilgi verildi ve Dernek çalışmaları aktarıldı (16.11. 2006, tekrar yayını 03.12.2006).

v. SES TV ‘Hayal Perdesi’ programında çocuk hakları hakkında bilgi verildi ve Dernek çalışmaları aktarıldı (21.11.2006).

b. Yazılı Basın

i. Birgün, Milliyet, Radikal, Sabah, Cumhuriyet, Bugün Mersin, Star ve Haber Gazetesinde,

ii. Bianet iletişim ağında, TRT/ Haber ve Don Quichotte internet sitelerinde ve

iii. Çoluk Çocuk Dergisi, British Council News Letter, Siviliz, Karikatürcüler Derneği Haber Bülteni, Middelsexworld, Yeni Akrep: Uluslararası Karikatür ve Mizah Dergisi ve FECONEWS Bulletin de Dernek görüşlerini ve haberlerini yansıtan yazılar yayımlandı.

Çocuk haklarına her zaman her yerde öncelik verilmesi için yapılandırılan çalışmalara bugüne kadar destek veren herkese yürekten teşekkür eder, yeni dönem yönetim ve denetim kurulu başta olmak üzere tüm üyelerimize başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Gündem Çocuk Derneği Kurucu Yönetim Kurulu

Celal Musaoğlu (Bşk.), Emrah Kırımsoy (Bşk. Yrd.), Ezgi Koman (G. Sekreter),  Ebru Musaoğlu (Sayman), Esin Koman (Sayman Yrd.), Mehmet Onur Yılmaz (Üye). Emel Saral (Üye)

2. Faaliyet Raporu

(06.01.2007-30.01.2009)

Gündem Çocuk, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin tüm toplumda yaygınlaşmasını ve benimsenmesini sağlayarak, evrensel bir insan hakları kültürünü geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla 02.09.2005 tarihinde kuruldu. İkinci Genel Kurul toplantısına kadar yürütülen çalışmalar ilişiktedir.

+ I. İdari işler

İdari işlerle ilgili çalışmalar yürütüldü. Derneğin 2007 ve 2008 yılı beyannamesi zamanında hazırlanıp teslim edildi. Yetki belgeleri süresi kapsamında kullanıldı. Mevcut banka hesapları1 dışında Çocuklar İçin Adalet Girişimi (4230 589965 TL) ve ayrıca Merkezi İhale Finans Birimi tarafından finanse edilen Mesajım Var Projesi (4230 0160782 Euro) için iki banka hesabı açıldı.

a. Üyeler ve üyelere yönelik çalışmalar. Bu dönemde aramıza üç yeni üye katıldı. Çalışmalara dahil olamayacağını beyan edenler dışında toplam üye sayımız 53 oldu. Üyeler arası iletişim mevcut iletişim grubundan sürdürüldü. (gundem-cocuk-dernei@googlegroups.com). Üye ve gönüllüler arasında ortak dil yaratılmasına yönelik geniş katılımlı toplantılar düzenlendi. Ayrıca Sivil Toplumu Geliştirme Merkezi Derneği’nin (STGM) desteği ile insan hakları ve savunuculuk konusunda Dernek üye ve gönüllülerine yönelik iki günlük bir eğitim düzenlendi.

b. Dernek kimliği ve tanıtım çalışmaları. Dernek tanıtımı konusunda materyal üretildi. Dernek çalışmalarını tanıtma ve kuruluş amacını yaşama geçirmesi konusunda web sayfası çalışmaları sürdürüldü. (www.gundemcocuk.org).

1Hesap bilgileri: İş Bankası İncesu Şubesi (4230) TL hesabı 0538285, EURO hesabı 0142637 ve USD hesabı 0142641.

+ II. Çalışma Alanına Yönelik Çalışmalar

Başta bütüncül bir Türkiye çocuk politikası oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla farklı aşamaları olan bir çalışma başlatıldı. Bu çalışma kapsamında 2007 yılının başında “Türkiye’nin bir ülke çocuk politikasına ihtiyacı var!” çağrısı ile toplumun ve dolayısıyla siyasi irade sahiplerinin;

 • Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi’ni ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni referans alan (evrensel),
 • Çocuğa doğrudan ve dolaylı hizmet üretilen her alanı kapsayan,
 • Sorun odaklı olmaktan çok tüm çocukların ihtiyaçlarını kapsayan,
 • “Çocuğa bütüncül bakışı” tanımlayan ve
 • Geleceğe ilişkin açılımı olan bir ülke çocuk politikası oluşturulmasını ve bu politikanın uygulanmasını sağlamak için “Türkiye Çocuk Politikası Kampanyası”nı başlatıldı.

Türkiye Çocuk Politikası Kampanyası’nda öncelikle, Türkiye’de çocuk politikasına dair ortak bir yaklaşım bulunmamasından kaynaklanan eksikliği gidermek için;

 • Çocuk politikasına ilişkin referans kişilerin ve çocukların katılımını sağlayarak, kapsamlı bir değerlendirilme yapılması ve ortak yaklaşım oluşturma sürecinin güçlendirilmesi,
 • Başta 2007 genel ve 2009 yerel seçimlerine aday olma sürecindeki kişiler, mevcut milletvekilleri ve parti yetkilileri olmak üzere resmi, özel, akademik ve sivil toplum kuruluşları, medya temsilcileri ve kamuoyunun sürece dahil olmaları,
 • Ve sonuç olarak çocukların da katılımıyla, bu çalışmaların çocuklara yararlı olması hedeflendi.

Kampanya, Türkiye Çocuk Politikası’na dair ortak yaklaşım oluşturulması, 2007 Genel Seçimleri’ne Yönelik Bilgilendirme, Paylaşım ve Tanıtım Kampanyası (Çocuklar İçin Evet Deyin), 2009 Yerel Seçimlerine Yönelik Bilgilendirme, Paylaşım ve Tanıtım Kampanyası ve uygulamaların izlenmesi ve değerlendirilmesi olmak üzere dört aşama olarak yapılandırıldı. Bugüne kadar ilk iki aşamaya yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiş olup son aşamaların hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

A. Çocuk Haklarının Tanıtılması ve Yaygınlaştırılması Çalışmaları kapsamında başta çocuk hakları ve çocuklarla çalışma eğitimleri yapıldı.

 • Toplum Gönüllüleri Vakfı bünyesinde üniversiteli gençlerin yerel düzeyde çocuklarla yaptıkları çalışmaların etkinliğini geliştirmek amacıyla bir eğitim programı ve el kitapçığı düzenlenmesine ve bu doğrultuda eğitimlerin yürütülmesine destek olundu.
 • İstanbul Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi bünyesinde çocuk hakları ve çocuklarla çalışma eğitimi verildi. 20 Kasım çocuk hakları gününde düzenlenen etkinliklere katılındı.
 • Bilkent Üniversitesi TOG grubuna çocuk hakları ve çocuklarla çalışma eğitimi verildi.
 • Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesinde kurulma aşamasında olan Çocuk Hakları Kulübüne Çocuk Hakları gününde çocuk hakları ve çocuklarla çalışma eğitimi verildi.

B. Çocuk Hakları Konusunda İletişim ve İşbirliği Çalışmaları kapsamında geçen dönemde başlayan çalışmaların sürdürülmesinin yanı sıra yeni işbirliği çalışmaları yapılandı. Geçen dönemden çalışmaları takip edilen ve desteklenen ağ çalışmaları; Ankara Çocuk Hakları Platformu, Türkiye Çocuk Hakları Koalisyonu, Çocuk Adalet Sistemini Yeniden Yapılandırma Girişimi (CASYAG), Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu, Çocuğa Karşı Her Türlü Şiddete Son Girişimi, Ankaram Platformu oldu.

Geçen dönemden sürdürülen çalışmalar arasında Ankara Çocuk Hakları Platformu çalışmaları kapsamında ayrıca Çocuğa Karşı Her Türlü Şiddetin Önlenmesi Kampanyasına aktif olarak destek verildi. Bu kampanya kapsamında TBMM’de bir bilgilendirme toplantısı yapılması sağlandı. Ayrıca platform adına NDI tarafından düzenlenen ve üç yıl sürecek olan savunuculuk geliştirme çalışmalarına dahil olundu.

Türkiye Çocuk Hakları Koalisyonu çalışmaları kapsamında III. Dönem Yürütme Kurulu Sekreter Yardımcısı seçilen Derneğimiz, Yürütme Kurulunun çalışmalarını güçlendirmek amacıyla çalışmalar yaptı. Ancak yapısal gelişimi güçlendirmek konusunda bir yol alınmadığı, bireysel çalışmalar yürütüldüğü ve değişime direnç gösterildiği düşünüldüğünden Koalisyonun Yürütme Kurulundan 2007 Mart ayında istifa edildi.

2. Faaliyet döneminde başlatılan yeni iletişim ve işbirliği çalışmaları ise;

Türkiye Yoksullukla Mücadele Ağı. Yoksulluk ile mücadele politikalarının oluşturulması yönünde faaliyetlerde bulunmak üzere; sosyal dışlanma tehdidi ile karşı karşıya kalan gruplara yönelik toplum temelli çalışmalar yürüten sivil toplum örgütlerini (STK), kişileri ve araştırmacıları bir araya getiren bir sivil toplum platform olan Türkiye Yoksulluk ile Mücadele Ağı’na üye olundu. Avrupa Yoksulluk ile Mücadele Ağı (EAPN) ile işbirliği içerisinde çalışacak olan ağ, Avrupa sosyal alanı içerisindeki gelişmeleri de dikkate alarak, yoksulluğun toplumsal yaşamı zedeleyen toplumsal bir sorun olduğu yönünde kamuoyu oluşturacak ve hak temelli sosyal politikaların oluşturulması ve korunması yönünde mücadele vermeyi hedeflemektedir.

Şiddete Şiddetsiz Tepki Girişimi. Şiddete şiddetsiz tepki gösterilmesine, siyasi partilerin, her düzeydeki eğitim-öğretim kurumlarının, kamu, yerel, özel ve gönüllü kuruluşların, meslek örgütlerinin ve halkımızın, şiddetin önlenmesi için ulusal düzeyde bütünleşmesine ve işbirliği yapmasına katkıda bulunmaktır.

Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme doğrultusunda çocuklara yönelik her türlü ticari cinsel sömürünün ortadan kaldırılmasını amaçlamaktadır.

Eğitimde Haklar Ağı (Girişimi). Türkiye’deki her çocuğun eğitim hakkının tüm boyutlarıyla yaşama geçirilmesine katkıda bulunmak amacıyla bir araya gelmiş, insan hakları, çocuk hakları ve eğitim alanlarında çalışan kişi ve sivil toplum kuruluşlarından oluşmaktadır. Ağ oluşturma çalışmaları halen sürmektedir.

Çocuklar İçin Adalet Girişimi. 29-30 Mart 2006 tarihinde Diyarbakır’da yaşananlara benzer bir biçimde yakın dönemde Diyarbakır, Adana, Cizre, Mersin vb. illerde yaşanan eylem ve protestolar sonucu, yasadışı örgüt üyesi ‘adayı’ olmak, kamu malına zarar vermek, infaal yaratmak, memura mukavemet vb. konularda yüzlerce çocuk tutuklanmıştır. Çocukların adil yargılanma süreci konusunda kaygı duyulan birçok konu bulunduğundan dolayı bir araya gelen çocuk hakları ve insan hakları savunucuları, Çocuklar için Adalet Girişimini oluşturmuşlardır.

C. Çocuk Haklarının Uygulanması Çalışmaları kapsamında model çalışmalar geliştirilmesi konusunda çalışmalar sürdürüldü. Bunların başında Dünya Bankası Küçük Ölçekli Hibe programı kapsamında çocuğun medyaya katılımı projesi ile başlayan ve çocuğun medyaya katılımını güçlendirmeyi amaçlayan Eksi 18 çalışmalarının sürdürülmesi bulundu.

ICC- Baro- Gündem Çocuk ortaklığıyla yürütülen “Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin Uygulanmasını İzleme ve Raporlanması Konusunda Kapasite Geliştirilmesi” Projesi çalışmalarında çocuklarla rapor yazma ve izleme konusunda bir model geliştirilmesi sağlandı.

SHÇEK Çocuk Komitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar sürdürüldü.

D. Çocuk Hakları Uygulamalarının İzlenmesi Çalışmaları

Çocuk haklarına dair uygulamalar konusunda medya takip çalışmalarına devam edildi. “Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin Uygulanmasını İzleme ve Raporlanması Konusunda Kapasite Geliştirilmesi” Projesi ve ağ çalışmaları kapsamında izleme ve raporlama çalışmaları yapıldı. Bunların başında Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye dayalı HDK raporu bulunuyor. Başlıca izleme çalışmalarından bir diğeri de Çocuklar İçin Adalet Girişimi çalışmaları oldu.

+ III. Gündem Çocuk’un Temsil Edildiği Toplantılar ve Etkinlikler

 • Uluslararası ve ulusal kurum ve kuruluşlar tarafından çocuk haklarıyla ilgili toplantılara katılındı. Uluslararası kuruluşların başında UNICEF, çeşitli elçilikler ve elçiliklere bağlı kurumlar, ulusal düzeyde ise kamu kurumları (Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü), sivil toplum kuruluşları (İnsan Hakları Ortak Platformu, İHOP, Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği), üniversiteler (Sabancı Üniversitesi vb.) tarafından organize edilen toplantılara katılındı.
 • Dernek tanıtımı kapsamında 2008 Nisan ayında Mimarlar Derneği’nin katkılarıyla bir Emprovize Jazz Konseri, 2007 ve 2008 Aralık ayında Alman Sosyal Etkinlikler Derneği ve Alman Okulu’nun desteği ile yeni yıl kermesinde tanıtım standı kuruldu.

+ IV. Doğrudan ve Ortak Yapılan Proje Çalışmaları

 • Dünya Bankası Küçük Ölçekli Hibe Programı kapsamında Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni temel alarak; toplumun, ‘çocuğun medyaya katılımı’ konusunda duyarlılık geliştirmesi amacıyla medya mensupları ve çocuklarla birlikte çocukların kendi medya ürünlerini oluşturmalarına ilişkin atölye çalışmaları yürütmeleri için bir proje hazırlandı. Proje kapsamında Göcek’te 5 günlük bir medya kampı düzenlendi. Kamp sonunda çocuklar tarafından Eksi Onsekiz gazetesi ve bir belgesel film hazırlandı. Ürünler 9 Aralık 2007 tarihinde Dünya Çocuk Yayıncılığı gününde tanıtıldı. Proje sonunda yapılanan Eksi Onsekiz medya çalışmaları halen devam etmektedir.
 • ICC tarafından koordine edilen, derneğimiz ve Ankara Barosu ortaklığıyla ‘Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi doğrultusunda çocuk alanında yapılacak izleme ve raporlama çalışmalarının kapasitelerini ve diğer uluslararası savunuculuk çalışmalarını güçlendirmek’ amacıyla hazırlanan ve kabul edilen “Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin Uygulanmasını İzleme ve Raporlanması Konusunda Kapasite Geliştirilmesi” Projesi çalışmalarına aktif olarak destek verildi. Gündem Çocuk olarak, projenin çocuklarla yürütülen çalışmaları koordine edildi.
 • Merkezi İhale Finans Birimine sunulan Mesajım Var Projesi kabul edildi. Proje, katılımcı savunuculuk yaklaşımıyla çocukların, haklarına erişimleri önündeki engelleri görünür kılmayı ve ilgili aktörlerde bilinç oluşturmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda (1) çocukların kendilerini ilgilendiren konularda görüşlerini ve önerilerini toplamaya, (2) Toplanan görüş ve önerilerin tanıtılmasına ve yaygınlaşmasına ve (3) İlgili kişi ve kurumların harekete geçirilmesine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

+ V. Medya Çalışmaları

A. Basın Açıklamaları

Türkiye Çocuk Politikası çalışmaları, bebek ölümleri, terör suçuyla yargılanan çocuklar vb konularda basın açıklamaları yapıldı.

B. Medya’da Gündem Çocuk

a. Radyo ve Televizyon: Kanal A, Ata TV, TRT 1, TRT Ankara Radyosu, Açık Radyo Söz Küçüğün Programında Dernek çalışmaları hakkında bilgi verildi.

b. Yazılı Basın

i. Birgün, Milliyet, Radikal, Sabah, Cumhuriyet, Bugün Mersin, Star ve Haber Gazetesinde,

ii. Bianet iletişim ağında, TRT/ Haber ve Don Quichotte internet sitelerinde ve

iii. Çoluk Çocuk Dergisi, İlköğretmen Dergisi, British Council News Letter, Siviliz Dernek görüşlerini ve haberlerini yansıtan yazılar yayımlandı.

Çocuk haklarına her zaman her yerde öncelik verilmesi için yapılandırılan çalışmalara bugüne kadar destek veren herkese yürekten teşekkür eder, yeni dönem yönetim ve denetim kurulu başta olmak üzere tüm üyelerimize başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Gündem Çocuk Derneği 2. Dönem Yönetim Kurulu

Celal Musaoğlu (Bşk.), Emrah Kırımsoy (Bşk. Yrd.), Ezgi Koman (G. Sekreter), Mehmet Onur Yılmaz (Sayman), Esin Koman (Üye)

3. Faaliyet Raporu

(14.03.2009-26.03.2011)1

Gündem Çocuk, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin tüm toplumda yaygınlaşmasını ve benimsenmesini sağlayarak, evrensel bir insan hakları kültürünü geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla 02.09.2005 tarihinde kuruldu. Üçüncü Genel Kurul toplantısına kadar yürütülen çalışmalar ilişiktedir.

+ I. İdari ve Derneğin İşleyişine Dair İşler

İdari işlerle ilgili çalışmalar yürütüldü. Derneğin 2008 ve 2009 yılı beyannameleri zamanında hazırlanıp teslim edildi. Mevcut banka hesapları2 dışında Garanti Bankasında savunuculuk projesi kapsamında iki TL mevduat (763-6299136 TL, 763-6298923 TL) ve bir USD mevduat (763-9092416 USD) olmak üzere yeni banka hesapları açıldı. Bu çalışma döneminde dernek gelir ve gider kayıtları profesyonel bir muhasebeci tarafından tutuldu.

a. Üyeler ve üyelere yönelik çalışmalar. Bu dönemde aramıza yedi yeni üye katıldı. Çalışmalara dahil olamayacağını beyan edenler dışında toplam üye sayımız 58 oldu. Üyeler arası iletişim, mevcut iletişim grubundan sürdürüldü. (gundem-cocuk-dernei@googlegroups.com). Üyeler arasında ortak dil ve yaklaşım oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla söyleşiler planlandı. Geçen çalışma döneminde gerçekleşen söyleşi, zorunlu göç ve zorunlu göçün çocuk ve gençler üzerindeki etkileri konusunda oldu.

b. Dernek kimliği ve tanıtım çalışmaları. Dernek tanıtımı konusunda materyal üretildi. Dernek çalışmalarını tanıtma ve kuruluş amacını yaşama geçirmesi konusunda web sayfası çalışmaları sürdürüldü (www.gundemcocuk.org).

c. Değerler ve İlkeler Bildirgesi. Dernek içi ve dışı ilişkilerde temel oluşturmak üzere oluşturulan ve 14.03.2009 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında kabul edilen Değerler ve İlkeler Bildirgesi ilan edildi.

d. Gündem Çocuk (Çocuk Hakları Merkezi) Stratejisi. Derneğin çalışmalarının geliştirilmesi, güçlenmesi ve kurumsallaşmasına katkıda bulunulması amacıyla Gündem Çocuk (Çocuk Hakları Merkezi) Stratejisi adı altında bir çalışma başlatıldı. Süreç içerisinde Derneğin ve üyelerin katkılarının yanı sıra, NDI’ın (National Democracy Institute) ve STGM’nin (Sivil Toplumu Geliştirme Merkezi) de teknik ve finansal desteği ile gerçekleşen çalışmalar kapsamında 2010 yılının Ekim ayında Akçakoca’da, 2010 Kasım ayında ise Ankara’da tüm üyelerin katılımına açık, geniş katılımlı toplantılar yapıldı. Bu çalışma kapsamında derneğin vizyonu, misyonu ve çalışma programları ile bu programlar altında ne tür etkinlikler oluşturulabileceğine dair taslak öneriler bir araya getirildi.

1Faaliyet raporu, ilk ilanı 31.01.2011 tarihinde olup çoğunluk aranmayan ve 26.03.2011 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısına kadar yapılan faaliyetleri kapsamaktadır.

2Mevcut hesap bilgileri: İş Bankası İncesu Şubesi (4230) TL hesabı no 0538285 ve no 589965, EURO hesabı no 0142637 ve 0160782 ile USD hesabı 0142641.

+ II. Çalışma Alanına Yönelik Çalışmalar

Türkiye’de bütüncül bir çocuk politikası oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla 2007 yılında başlatılan ve “Türkiye’nin bir ülke çocuk politikasına ihtiyacı var!” çağrısı ile topluma ve dolayısıyla siyasi irade sahiplerine yönelik yapılandırılan çalışmalar sürdürüldü. “Türkiye Çocuk Politikası Kampanyası” kapsamında yapılan çalışmalar yayın haline getirildi ve çalışma dönemi içerisinde ilgili taraflara dağıtımı sürdürüldü.

Bütüncül bir çocuk politikası çağrısı kapsamında özellikle;

 • Anayasa değişikliği sırasında çocuk haklarının gündeme getirilmesi konusunda çalışmalar yapıldı ayrıca, yeni Anayasa’da çocuk haklarının nasıl ele alındığına dair değerlendirmeler yapıldı.
 • Türkiye’de çocuk ombudsmanlığı konusunun gündeme getirilmesi konusunda farklı kurum ve kuruluşlarla iletişime geçildi.
 • Çocuğa ayrılan bütçenin görünür hale getirilmesine yönelik çalışmalar yapıldı.
 • Çocuğa özgü adalet sistemi özelinde Yargıtay bünyesinde çocuğa yönelik Özel İhtisas Dairesi oluşturulmasına dair talepler gündeme taşındı.
 • Siyasi partilerin bünyelerinde çocuk birimi oluşturmalarına dair öneriler oluşturuldu.
 • Türkiye’de çocuk haklarının yaşama geçirilmesinden sorumlu kuruluş olan SHÇEK’in (Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu) ayrıca Çocuk Vakfı ve İstanbul Üniversitesi’nin birlikte düzenlediği 1. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi’ne katılındı (25-27 Şubat 2011). Bu çalışma kapsamında hazırlanan “Çocuk Hakları Strateji Metni Taslağı” hakkında derneğin de içinde bulunduğu yedi örgüt ile ortak görüşler ve değerlendirmeler hazırlandı. Taslağın değerlendirilme ve revize edilme süreci konusunda hak temelli yaklaşımın geliştirilmesi konusunda çalışmalar devam ediyor.
 • “Sağlıkta Özelleştirmelere Karşı Çok Ses Tek Yürek” sloganıyla 13 Mart’ta on beş sağlık örgütünün düzenlediği mitinge sağlık çalışanlarının haklı mücadelesine destek vermek ve çocukların sağlık haklarına dikkat çekmek için katılındı.
 • 12 Haziran 2011 Genel seçimlerine yönelik olarak partilerin gündemine çocuk haklarını almaları konusunda çalışmalar başlatıldı. Buna göre özel vurgu yapılması öngörülen alanlar şunlardır: (1) erken evlilikler, (2) çocuk adalet sistemi: TMK’dan yargılanan çocuklar, çocuk yargılamasının sorunları, (3) askeri çatışmalar ve çocuk, çatışmalarda/çatışma bölgelerinde ölen çocuklar, (4) çocuk ve sağlık; yenidoğan ölümleri, çocuklar için sağlık hizmeti, (5) çocukların cinsel istismarı: mağdur olarak, fail olarak, (6) eğitim: anadil eğitimi, anadilde eğitim, din eğitimi, eğitimin içeriği, (7) çocukların politik istismarı: çocukların dahil edildiği siyasi boykotlar, siyasi gösterilerde çocuk kullanımı, siyasi metinlerde çocuk kullanımı, (8) medyada çocuğun kullanımı; reklamlar, diziler/filmler, haberler, (9) kurumlar sorunu; kapalı kurumlar, YİBO’lar, yetiştirme yurtları, (10) çocuk işçiliği; sigortasız ve uygun olmayan işlerde çalıştırılma, mevsimlik tarım işçiliği; (11) çocuğa yönelik şiddet: evde, okulda, sokakta, kurumda, çalışma yaşamında, (12) devletin yükümlülükleri/ izleme ve raporlamayla ilgili mekanizmalar, (13) anayasa, (14) sosyal devlet ve çocuk.

B. Çocuk Haklarının Tanıtılması ve Yaygınlaştırılması Çalışmaları kapsamında dahil olunan tüm toplantılarda çocuk haklarının hak temelli bir yaklaşımla gündeme getirilmesine katkıda bulunuldu. Gelen talepler veya duyulan gereksinim doğrultusunda farklı kurum ve kuruluşlara çocuk hakları ve çocuklarla çalışma eğitimleri verildi. Bunların arasında Çankaya Belediyesi bünyesinde çocuklarla çalışan personele yönelik eğitimler, Çankaya İlköğretim okulunda yapılan çalışma ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi (ÇOÇA) ortaklığında yürütülen çalışmalar bulundu.

ÇOÇA ile birlikte yürütülen çalışma, Avrupa Konseyi’nce çocuklara insan hakları eğitimi verilmesi konusunda oluşturulmuş olan Compasito (Pusulacık) isimli rehberin, Türkçe’ye ve Türkiye’ye uyarlanmasından sonra yaygınlaşmasına destek vermek ve ayrıca çocuklarla çalışacak gönüllülere yönelik düzenlenen eğitimlere destek vermek şeklinde oldu.

Çocuk haklarının tanıtılması ve yaygınlaştırılması kapsamında çocuk hakları alanındaki kaynakların Türkçe’ye çevrilmesi ve erişilebilir hale getirilmesi amacıyla Avrupa Birliği tarafından verilen tercüme desteği kapsamında iki yayının çevirisi yapıldı. Çocuk Hakları Programlaması başlıklı yayının edisyon çalışmaları tamamlanarak yaygınlaştırıldı. Çocuk Katılımı başlıklı yayının ise tasarımı sürüyor.

C. Çocuk Hakları Konusunda İletişim ve İşbirliği Çalışmaları kapsamında geçen dönemde başlayan çalışmalar sürdürüldü. Bu çalışma döneminde ağırlıklı olarak desteklenen ve dahil olunan ağ çalışmaları; Ankara Çocuk Hakları Platformu, Eğitim Reformu Girişimi, Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı (ECPAT), Çocuklar için Adalet Girişimi ve Kamu Harcamalarını İzleme Grubu oldu.

İlgili ağ çalışmalarının odaklandıkları konular kısaca şu şekildedir:

Ankara Çocuk Hakları Platformu. Türkiye’de insan hakları çerçevesinde tüm çocukların, haklarının önceliği ve yüksek yararının gözetildiği, kendilerini ilgilendiren her konuda söz sahibi olduğu, kararlara etkin katılım gösterebildiği, demokratik bir toplumsal yapının oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla çalışıyor.

Eğitimde Haklar Ağı (Girişimi). Türkiye’deki her çocuğun eğitim hakkının tüm boyutlarıyla yaşama geçirilmesine katkıda bulunmak amacıyla bir araya gelmiş, insan hakları, çocuk hakları ve eğitim alanlarında çalışan kişi ve sivil toplum kuruluşlarından oluşuyor. Ağ oluşturma çalışmaları halen sürüyor.

Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme doğrultusunda çocuklara yönelik her türlü ticari cinsel sömürünün ortadan kaldırılmasını amaçlıyor.

Çocuklar İçin Adalet Girişimi. 29-30 Mart 2006 tarihinde Diyarbakır’da yaşananlara benzer bir biçimde Diyarbakır, Adana, Cizre, Mersin vb. illerde yaşanan eylem ve protestolar sonucu, yasadışı örgüt üyesi ‘adayı’ olmak, kamu malına zarar vermek, infial yaratmak, memura mukavemet vb. konularda yüzlerce çocuk tutuklandı. Terörle Mücadele Kanunu ve çocukların adil yargılanma süreci konusunda kaygı duyulan birçok konu nedeniyle bir araya gelen çocuk hakları ve insan hakları savunucuları vaka izleme, raporlama, lobi konularında ulusal ve uluslararası düzeyde savunuculuk çalışmaları yaptı.

Kamu Harcamalarını İzleme Grubu. Parlamentonun kendisine verilen en önemli görev olan vatandaşlardan toplanan vergilerin harcanma sürecini izlemeyi, bu sürecin şeffaf olması için çalışmayı ve sosyal harcamaların arttırılması ve etkin kullanımını savunmayı amaçlıyor.

Çocuk hakları özelinde başlayan ve insan hakları alanında çalışan örgütler arasındaki iletişimin güçlenmesi konusunda duyulan gereksinim sonucu, NDI ile birlikte savunuculuk çalışmalarının güçlenmesine yönelik bazı çalışmalar başlatıldı. 7/24 saat savunuculuk ilkesi doğrultusunda yasama sürecine sivil toplumun katılımını güçlendirmeye ve ağ çalışmalarını desteklemeye yönelik toplantılar, seminerler ve bir araştırma yapılması sağlandı. Bu çalışmalar doğrultusunda German Marshal Found’dan (BTS) alınan destek ile Savunuculuk Çalışmalarının Güçlendirilmesine yönelik bir proje bu çalışma dönemi içerisinde tamamlandı. Çalışmanın sürdürülmesi konusunda gelen talep sonucu için German Marshal Found’dan (BTS) tekrar destek alındı ve halen sürmekte olan ikinci proje başlatıldı.

D. Çocuk Haklarının Uygulanması Çalışmaları kapsamında özellikle çocuk katılımına dair modeller geliştirilmesi amacıyla çalışmalar sürdürüldü. Bunların başında çocuğun medyaya katılımı projesi ile başlayan ve çocuğun medyaya katılımını güçlendirmeyi amaçlayan Eksi 18 çalışmalarının sürdürülmesi bulundu.

Eksi 18 çalışması, Avrupa Konseyi’nin 2009 Aralık’ta düzenlediği toplantıda çocuk katılımı konusunda iyi örnek olarak gösterildi. Çocuklarla Çocuklar için Bir Avrupa İnşa Etmek başlığı altında Finlandiya- Helsinki’de gerçekleşen toplantıya dernek adına iki yetişkin ve iki çocuk temsilcinin katılımı sağlandı. Toplantıya katılım Avrupa Konseyi, Finlandiya Büyükelçiliği ve Derneğin katkılarıyla mümkün oldu.

Eksi 18 çalışmalarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Avustralya Büyükelçiliği ile başlatılan iletişim sürüyor.

Gerek karar mekanizmalarına gerekse izleme çalışmalarına katılım konusunda ICC- Ankara Barosu- Gündem Çocuk ortaklığıyla yürütülen “Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin Uygulanmasını İzleme ve Raporlanması Konusunda Kapasite Geliştirilmesi” Projesi çalışmalarında çocuklarla rapor yazma ve izleme konusunda bir model geliştirilmesi çalışması tamamlandı.

Ayrıca katılımcı savunuculuk yaklaşımıyla çocukların, haklarına erişimleri önündeki engelleri görünür kılmayı ve ilgili aktörlerde bilinç oluşturmaya yönelik yerel yönetimlere yönelik bir model oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapıldı. Merkezi İhale Finans Birimine sunulan Mesajım Var Projesi kapsamında (1) çocukların kendilerini ilgilendiren konularda görüşlerini ve önerilerini toplamaya, (2) Toplanan görüş ve önerilerin tanıtılmasına ve yaygınlaşmasına ve (3) İlgili kişi ve kurumların harekete geçirilmesine katkıda bulunuldu. Çalışma Ankara’da Çankaya Belediyesi, Keçiören Belediyesi, Yenimahalle Belediyesi ve Mamak Belediyesi işbirliğinde gerçekleşti. Çalışmanın içeriği, kapsamı ve ürünleri dernek adına yayınlandı.

E. Çocuk Hakları Uygulamalarının İzlenmesi Çalışmaları

Çocuk haklarına dair uygulamalar konusunda medya takip çalışmalarına devam edildi. “Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin Uygulanmasını İzleme ve Raporlanması Konusunda Kapasite Geliştirilmesi” Projesi ve ağ çalışmaları kapsamında izleme ve raporlama çalışmaları yapıldı. Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye dayalı hazırlanan Hükümet Dışı Kuruluşlar raporunun ve çocuklarla birlikte hazırlanan çocuk raporunun yaygınlaştırılmasına katkı verildi.Ayrıca diğer izleme çalışmaları arasında Çocuklar İçin Adalet Girişimi çalışmaları ile Kamu Harcamalarını İzleme Grubu çalışmaları bulundu.

Çocuk hakları uygulamalarının izlenmesi konusunda çocuk hakları ihlalleriyle ilgili derneğe gelen başvurular ve ihbarlar titizlikle değerlendirilerek takip edildi. Dernek üyelerinden ve alan uzmanlarından danışmanlık alındı. İlgili kurum ve kuruluşlar bilgilendirildi ve harekete geçirildi.

+ III. Gündem Çocuk’un Temsil Edildiği Toplantılar ve Etkinlikler

 • Uluslararası ve ulusal kurum ve kuruluşlar tarafından çocuk haklarıyla ilgili düzenlenen toplantılara katılındı. Uluslararası kuruluşların başında Avrupa Birliği, UNICEF, SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency-İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Ajansı), çeşitli elçilikler ve elçiliklere bağlı kurumlar, ulusal düzeyde ise kamu kurumları [TBMM, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, AB Genel Sekreterliği Teknik Birimi (TAİEX), SHÇEK], sivil toplum kuruluşları [Sivil Toplumu Geliştirme Merkezi (STGM), İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP), Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği, Çocuk Vakfı], üniversiteler (Sabancı Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi vb.) tarafından organize edilen toplantılara katılındı.

Bunun dışında yurt dışında düzenlenen programlara gelen davetler kapsamında;

 • Çocuk ombudsmanlığı konusunda SIDA’nın (Swedish International Development Cooperation Agency-İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Ajansı) daveti üzerine Stokholm’da düzenlenen üç haftalık programa katılındı.
 • Özelde çocuk adalet sistemi içerisindeki çocuk ve gençlere yönelik çalışan sosyal hizmet uzmanlarına yönelik Arbeit Gemeinschat für Jugendhilfe tarafından düzenlenen mesleki değişim programına Almanya Büyükelçiliğinin daveti üzerine katılındı. Köln şehrinde gerçekleşen program sekiz hafta sürdü.
 • Ayrupa Birliği teşkilatının yapısı hakkında bilgi sahibi olmak, çocuk hakları alanında başvurulabilecek hak arama mekanizmaları hakkında bilgi alabilmek amacıyla Avrupa Birliği’nin daveti üzerine Brüksel’de düzenlenen iki haftalık ziyaretçi programına katılındı.

+ IV. Medya Çalışmaları

A. Basın Açıklamaları

Türkiye Çocuk Politikası çalışmaları, Anayasa’da Çocuk Hakları, Siirt Pervari’de gerçekleşen çocuk istismarları, polis haftasında çocukların kullanılmaması vb. konularda basın açıklamaları yapıldı.

B. Medya’da Gündem Çocuk

a. Radyo ve Televizyon: TRT Ankara Radyosu, Radyo ODTÜ, Açık Radyo Söz Küçüğün Programında Dernek çalışmaları hakkında bilgi verildi.

b. Yazılı Basın: Birgün, Milliyet, Evrensel Gazetesinde, Bianet iletişim ağında, Savaş karşıtları, Yeşiliz, Siviliz, ODTÜ’lüler Bülten vb. yayınlarda Dernek görüşlerini ve haberlerini yansıtan yazılar yayımlandı.

Çocuk haklarına her zaman her yerde öncelik verilmesi için yapılandırılan çalışmalara bugüne kadar destek veren herkese yürekten teşekkür eder, yeni dönem yönetim ve denetim kurulu başta olmak üzere tüm üyelerimize başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Gündem Çocuk Derneği 3. Dönem Yönetim Kurulu

Celal Musaoğlu (Bşk.), Emrah Kırımsoy (Bşk. Yrd.), Ezgi Koman (G. Sekreter), Mehmet Onur Yılmaz (Sayman), Esin Koman (Üye)

“Biz, çocukların karar mekanizmalarına katılabilme gücüne inanan,
onları kendilerine özgü düşünce biçimleriyle yaşamın ortakları olarak gören,
adil bir dünya tutkusuyla bir araya gelmiş
çocuk hakları savunucularıyız.”

4. Faaliyet Raporu

(26.03.2011-23.03.2013)

Gündem Çocuk, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin tüm toplumda yaygınlaşmasını ve benimsenmesini sağlayarak, evrensel bir insan hakları kültürünü geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla 02.09.2005 tarihinde kuruldu. Derneğin 3. Genel Kurul toplantısından 4. Genel Kurula kadar yürütülen çalışmalar ilişiktedir.

+ I. İdari ve Derneğin İşleyişine Dair İşler

İdari işlerle ilgili çalışmalar yürütüldü. Derneğin 2010 ve 2011 yılı beyannameleri zamanında hazırlanıp teslim edildi. Mevcut banka hesapları1 dışında ek hesap açılmadı. Bu dönem dernek gelir ve gider kayıtları profesyonel bir muhasebeci tarafından tutuldu. 2013 yılı itibariyle bilanço usulü muhasebe sistemine geçiş yapıldı.

a. Üyeler, üyeler ve gönüllüler ile iletişim çalışmaları. Bu dönemde aramıza on iki yeni üye katıldı. Çalışmalara dahil olamayacağını beyan edenler ve üyeliği sonlananlar dışında toplam üye sayımız 58 oldu. Üyeler arası iletişim, mevcut iletişim grubundan sürdürüldü. (gundem-cocuk-dernei@googlegroups.com). Ayrıca dernek hakkında bilgi edinmek isteyenler ve dernek etkinliklerinden haber almak isteyenlere yönelik şu anda 77 üyesi olan bir duyuru listesi (gundemcocuk_duyuru@googlegroups.com) ve Van- Erciş çalışmalarında iletişimi sağlamak üzere şu anda 140 üyesi olan bir iletişim grubu oluşturuldu (gundem_afet_ve_cocuk@googlegroups.com).

b. Dernek kimliği ve tanıtım çalışmaları. Dernek kurumsal kimliği ile ilgili olarak Ümit Öğmel- Ülkü Ovat ile çalışılarak materyal üretildi. Materyallerin metnin oluşturulmasında üyelerden katkı alındı (Baskının Nisan 2013 tarihinde tamamlanması öngörülüyor). Dernek çalışmalarını tanıtma ve kuruluş amacını yaşama geçirmesi konusunda web sayfası çalışmaları sürdürüldü (www.gundemcocuk.org). İlgili üyelerimizin desteği ile web sitesinin yenilenmesi 2013 eylem planı içerisinde yer aldı. Derneğin, etkinliklerinin tanıtımı, duyurulması ve ele aldığı konularda kamuoyu oluşturmak amacıyla sosyal medyada facebook ve twitter hesapları açıldı. Düzenli olarak güncellenen bu mecralardaki izleyici sayısı şöyle: Facebook:1729 kişi, Twitter: 579 kişi

c. Adres değişikliği: 2011 Yılı Ekim ayında Tunalı Hilmi Caddesi 54/8 numaralı daire kiralandı. Dernekler il müdürlüğüne ve resmi dairelere gerekli bildirimler yapıldı.

d. Gündem Çocuk (Çocuk Hakları Merkezi) Stratejisi. Derneğin çalışmalarının geliştirilmesi, güçlenmesi ve kurumsallaşmasına katkıda bulunulması amacıyla Gündem Çocuk (Çocuk Hakları Merkezi) Stratejisi adı altında başlatılan çalışma 3. Genel Kurul’da belirlenen çalışma grubunun çalışmalarıyla geliştirildi. Buna göre çalışma alanlarına dair programlar oluşturuldu. Bunlar (1) Toplumsal algı değişikliği programı, (2) Savunuculuk programı, (3) Ağ çalışmaları programı, (4) Vaka takibi programı ve (5) Çocuk katılımı programıdır.

e. Çocuk Hakları Merkezinin Kuruluşu: Şubat 2012 tarihinde oluşturulan programların uygulanmasına dair Çocuk Hakları Merkezin açılışı gerçekleştirildi.

f. 2013 Eylem ve Kaynak Yaratma Planı: Çocuk Hakları Merkezi stratejisinde belirlenen çalışma konularına ve hedeflere göre 2013 Eylem Planı ve Kaynak yaratma Planı oluşturuldu.

g. Dernek çalışanları: Eylül 2012 tarihinde derneğin ilk tam zamanlı çalışanı Çocuk Hakları Merkezi Koordinatörü olarak başladı. Kasım ayında ikinci tam zamanlı çalışanı İletişim ve Kaynak Koordinatörü olarak başladı. Aralık 2012 tarihinde ise proje kapsamında biri yarı zamanlı diğerleri dışardan olmak üzere dört danışman görevine başladı. Yine Şubat ayından itibaren ekibe toplumsal algı değişikliği ve katılım programlarında yürütülen bir çalışma kapsamında şu anda çalışma ekibimize gönüllü destek veren Yayın Koordinatörümüz dahil oldu. Ayrıca dernek çalışmalarıyla ilgili görsel medya ürünleri oluşturmak üzere içerisinde dernek üyemizin de bulunduğu bir ekip ile çalışmalara başlandı.

h. Stajyerler ve uygulama öğrencileri: Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmetler Bölümü’nden bir dönem tam zamanlı olmak üzere bir, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü’nden haftada bir gün olmak üzere iki stajyerle birarada çalışıldı. Şu anda bir dönem boyunca haftada bir gün olmak üzere yine Sosyal Hizmetler bölümünden iki stajyer ile birarada çalışılmaya devam ediliyor.

i. Gönüllüler: Dernek çalışmaları kapsamında gönüllü çalışmalara ev sahipliği yapıldı. Önümüzdeki dönemde gönüllü çalışmaların geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

j. Ofis arkadaşları: Edi ve Büdü isminde iki kedi, çalışma ekibine katıldı.

1Mevcut hesap bilgileri: İş Bankası İncesu Şubesi (4230) TL hesabı no 0538285 ve no 589965, EURO hesabı no 0142637 ve 0160782 ile USD hesabı 0142641. Garanti Bankası TL mevduat (763-6299136 TL, 763-6298923 TL) hesapları ve bir USD mevduat (763-9092416 USD) hesabı

+ II. Çalışma Programımıza Göre Gerçekleştirilen Çalışmalar

TOPLUMSAL ALGI DEĞİŞİKLİĞİ PROGRAMI

Toplumdaki çocuk algısı ve yaşamın her alanında çocuğa yaklaşım ile ilgili algının çocuk yararına değişikliğini sağlamak için yapılan çalışmalar kapsamında;

 • Eğitim çalışmaları
  • Çocuk Dostu Şehir: Ankara Valiliği’nin daveti ile çoğu kamu kuruluşu 26 örgütün çalışanlarına çocuk hakları ve çocuk dostu kent hakkında 13 günlük eğitim verildi. Eğitimin sonunda Ankara’nın çocuk dostu bir şehir olabilmesi için bir eylem planı çıkarıldı.
  • Çocuk Hakları Eğitim Programları: Farklı ihtiyaç ve düzeylere yönelik çocuk hakları eğitim programları tasarlanmaya ve geliştirilmeye başlandı. Söz konusu eğitim programları:
   • Kırmızı Bisiklet- Temel Düzey Çocuk Hakları Eğitimleri
   • Kutup Yıldızı- Başlangıç Seviyesi Çocuk Hakları Eğitimleri
   • Gün Işığı- Orta Seviye Çocuk Hakları Eğitimleri
   • Nar Çiçeği- Üst Seviye Çocuk Hakları Uygulama Süpervizyon
 • Danışmanlık
  • Mersin’de bulunan Gülen Çocuklar Derneği’ne bir yıl boyunca hak temelli yaklaşım ve nasıl kampanya yapılacağı hakkında danışmanlık verildi.
  • Çocuklarla çalışmalar konusunda Güven Vakıf çalışanlarına süpervizyon çalışmaları düzenlendi.
  • Sincan Kaymakamlığı’nın himayesinde yürütülen çocuk dostu belediye çalışmalarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar başlatıldı.
  • Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile çocuk dostu belediye çalışmalarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar başlatıldı.
 • Farkındalık yaratma etkinlikleri
  • Çocuk ve çocuk haklarıyla ilgili ortak dil oluşturmak üzere 2012 Kasım ayında aylık Gündem Çocuk Söyleşileri düzenlenme başlandı. Söyleşiler kapsamında “Çocukluk” başlığı altında Tayfun Atay ile, “Çocuklar yani Sıladakiler” başlığı altında Burhan Sönmez, “Devlet ve Çocuk” başlığı altında Kemal İnal ve “ İnsan Hakları Savunuculuğu Bağlamında Çocuk Hakları Savunuculuğu” başlığı altında Hüsnü Öndül ile biraraya gelindi.
  • Çocuk algısı ve çocuk hakları yaklaşımının içselleştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla 170 farklı dilde yayımlanmış kitapları biraraya getiren koleksiyonun Dünyanın Küçük Prens Kitapları Sergi ve Etkinlikler Dizisi adı altında yürütülecek tanıtımına destek verildi. Sergi ve etkinlik dizisi 29 Mart- 25 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da ziyaret edilebilinir.
 • Bilgi ve deneyim aktarımı

Çocuk, çocuk algısı, çocuğun insan hakları konularında bilgi ve deneyim aktarımı yapılan etkinliklere konuşmacı veya kolaylaştırıcı olarak katılındı. Bunlar;

  • Antalya Koleji’nin daveti üzerine çocuk hakları konusunda yapılacak atölye çalışması ve paneli (Çocukların çocuklar için hazırladıkları video linki: http://www.youtube.com/watch?v=ngDkfEujQOE)
  • İç Göç Entegrasyon Projesi (İGEP) kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde açılan Çocuk ve Gençlik Merkezi’nde düzenlenen panel,
  • İzmir Seferihisar Belediye’sinin daveti üzerine İzmir’de çocuk dostu belediye konusunda düzenlenen arama konferansı,
  • İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından düzenlenen STKampüs Haftası “Çocuk ve Gençlik Hakları Seminerleri”,
  • Sabancı Üniversite’sinin düzenlediği Eğitimde İyi Örnekler Konferansına Van- Erciş çalışmalarıyla ilgili atölye çalışması
  • Eğitim- Sen tarafından 4+4+4 eğitim sistemi ile ilgili düzenlenen panel,
  • Çocuklar için Adalet Sempozyumunda ‘İnfaz kurumlarında çocuk olmak”, “İnfaz kurumlarında sivil toplum örgütleri” ve “İnfaz kurumlarında bağımsız izleme mekanizmaları” başlıklı oturumları,
  • Gezici Film Festivali kapsamında Savaşla Büyümek paneli,
  • Işık Üniversitesinin daveti üzerine çocuk haklarıyla ilgili sunum,
  • Ankara Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulunun daveti üzerine sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında çocuk hakları ile ilgili paylaşım,
  • ODTÜ Avrupa Çalışmaları Merkezi ve Eğitim Fakültesi- Eğitim Bilimleri Bölümü tarafından Türkiye’de Çocuklara Yönelik Çalışmalar Konferansı,
  • İstanbul Teknik Üniversitesi Gönüllülük kulübü tarafından düzenlenen gönüllülük zirvesi

Ayrıca hem “Toplumsal Algı Değişikliği” hem de “Katılım” programları kapsamında, çocukların seslerini duyurmak ve çocukların bilgi edinme ve ifade özgürlüğünü desteklemek amacıyla Birgün Gazetesi ile ortak bir çalışma başlatıldı. Birgün Gazetesinin Pazar günü yayımlanan “Pazar Eki” içerisinde haftada bir yayımlanacak ve dağıtımı yapılacak 4 sayfalık bir çocuk gazetesi için ön hazırlıklar sürüyor.

SAVUNUCULUK PROGRAMI

Hiç bir çocuğu dışarıda bırakmaksızın bütün çocukları gözeterek, evrensel insan haklarından aldığı meşruiyetle çocukların haklarını savunmak üzere yapılan çalışmalar kapsamında;

 • Türkiye’de çocuk haklarını geliştirmek amacıyla 2011 yılında kamu bünyesinde, bir sivil toplum örgütü ve bir üniversite tarafından hazırlanmaya başlanan 1. Türkiye Çocuk Hakları Stratejisi konusunda; geçen dönemde derneğin de içinde bulunduğu yedi örgüt ile süreç ve içerikle ilgili kaygı duyulan konular hakkındaki ortak görüşler ve değerlendirmelerin savunuculuğu sürdürüldü. Konuyla ilgili öneri ve eleştiriler stratejinin izlenmesi konusunda oluşturulan “Çocuk Haklarını İzleme Kurulu”nda dile getirildi. Süreç takip ediliyor.
 • Hümanist Büro ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi işbirliği ile hak temelli çocuk hakları politikaları oluşturma süreçlerinde başta kamu idaresine olmak üzere alanda çalışanlara yol gösterici bir rehber oluşturulması konusunda çalışmalar sürüyor.
 • Okullarda Fiziksel Güvenlik Çalışması kapsamında okulda yaşamını yitiren çocuklarla ilgili 2011 yılında okulda yaşamını yitiren çocukların yedisinin aileleri ile Ankara’da bir araya gelindi. Ailelerle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı ve Meclis ziyareti sonrasında bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Okullarda fiziksel güvenlik için olması gereken standartlar ile ilgili çalışma başlatıldı. Bu konuda Almanya Büyükelçiliği’nde ilgili kaynakların tercümesi kapsamında destek alındı. Eğitim ortamlarında fiziksel güvenlik konusunda raporlama ve politika metni oluşturma konusunda çalışmalar sürüyor.
 • 2011 yılı içerisinde devlet eliyle veya devletin ihmali nedeniyle çocukların yaşam hakkı ihlalleriyle ilgili olarak bir rapor hazırlandı ve 2011 Yaşam Hakkı Raporu başlığıyla kamuoyu ve elçiliklerle paylaşılarak yayımlandı.
 • “Ayrımcılık”, “Katılım” ve “Yaşama Hakkı” konusunda raporlama çalışması kapsamında Finlandiya Büyükelçiliği’nden destek alındı. 2012 Yaşam Hakkı Raporu bugün basın ile paylaşıldı. Diğer raporlar Nisan ayında tamamlanacak ve her üçü de yayımlanacak.
 • Yeni anayasa hazırlıkları sürecinde derneğin sekretaryasını yürüttüğü Anayasa ve Çocuk Hakları İletişim Ağı adına STGM’nin desteği ile bir toplantı düzenlendi. Amaç 2011 Kasım ayında Türkiye Barolar Birliği ve UNICEF tarafından düzenlenen bir toplantı sonucu ortaklaşılan metnin yaygınlaştırılması ilgiliydi. Söz konusu metin farklı örgütlerin de desteğini alarak ve katılım programında ayrıntıları verilen Anayasa, Anayasam çalışmasının raporu ile Uzlaşma Komisyonuna sunuldu.
 • 2011 Ocak ayında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın çocuk koruma sisteminin güçlendirilmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında talep üzerine değerlendirme ve görüş hazırlandı.
 • Ruh sağlığı alanında yerel izleme mekanizmalarının geliştirilmesine yönelik RUHİSAD’in yürüttüğü “Ruh Sağlığı Alanında Sivil İzleme Sistemi Yaratma” projesinin Ankara ili koordinasyonu yürütüldü. Çalışma halen devam ediyor.
 • 2011 Van- Erciş depreminin 1. Yılı ardından bölgede izleme ve raporlama çalışması yapıldı.
 • 2012 yılında 4+4+4 ile değişen eğitim sisteminin neden olacağı sorunlarla ilgili değerlendirmeler ve basın açıklamaları yapıldı. Başta okula yeni başlayan öğrencilerin ailelerine yönelik olarak 4+4+4 sisteminin izlenmesi için www.gundembirler.org sitesi hazırlandı. İzleme ve raporlama çalışmaları sürüyor.
 • 2012 Aralık ayında Çocuğa Karşı Şiddetin Önlenmesinde Sivil Toplum Örgütlerinin Güçlendirilmesi başlığı altında Avrupa Birliği İnsan Hakları ve Demokrasi Programının desteklediği ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi ile ortaklaşa yürütülen proje çalışmalarına başlandı. Çalışma kapsamında altı ilde bulunan, yerel ve ulusal düzeyde çocuk alanında çalışan örgütlere yönelik, şiddet ve savunuculuk konularında yapılacak yerinde eğitimler, toplantılar ve uzaktan eğitim sonrasında bir politika belgesi hazırlanacak, Meclis’te bir basın toplantısı düzenlenerek Vekillerin soru önergesi ve gündem dışı konuşma yapması sağlanacaktır.

AĞ ÇALIŞMALARI PROGRAMI

Çocuk hakları alanında dayanışma sağlamak ve etkin müdahalenin yolunu açmak için ulusal, bölgesel ve yerel ağların kurulması ve etkin olması için yapılan çalışmalar kapsamında;

Mevcut ağ üyeliklerinin sürdürülmesi ve desteklenmesinin yanı sıra;

 • Erken yaşta çocuk evliliklere dikkat çekmek ve sorunla mücadele etmek amacıyla Uçan Süpürge Koordinasyonunda yaklaşık 40 örgütün biraraya geldiği Çocuk Gelinlere Son Ağı’na,
 • Yeni anayasada çocuk hakları ve çocuk katılımına dikkat çekmek amacıyla bir araya gelen yaklaşık 30 örgütün biraraya geldiği Anayasa ve Çocuk Hakları İletişim Ağı’na,
 • UNICEF’in koordinasyonuyla biraraya gelen ve yaklaşık 40 örgütün biraraya geldiği Çocuğa Karşı Şiddetin Önlenmesi İçin İşbirliği Ağı’na,
 • Yeni anayasada güçler ayrılığı ilkesine dikkat çekmek için biraraya gelen 85 örgütün dahil olduğu Denge ve Denetleme Ağı’na üye olundu.

Ağ çalışmaları içerisinde 2011 yılında Ankara Çocuk Hakları Platformu’nun İnsan Hakları Ortak Platformu ile birlikte başlattığı “Çocuklar için Adalet Bir Paradigma Değişikliğine Doğru Projesi’ kapsamında kanunla ihtilaf halindeki çocukların durumuna dair araştırma Dernek üyelerince yürütüldü. Bu çalışma kapsamında ayrıca çocuk hakları programlaması konusunda yapılandırılan eğitim kitlerinin geliştirilmesine katkıda bulunuldu.

Ayrıca geçen çalışma döneminde çocuk hakları özelinde başlayan ve insan hakları alanında çalışan örgütler arasındaki iletişimin güçlenmesi konusunda duyulan gereksinim sonucu, NDI ile birlikte savunuculuk çalışmalarının güçlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalara Nisan 2011’e kadar devam edildi. 5 ay süren çalışma yasama sürecine sivil toplumun katılımını güçlendirmeye ve ağ çalışmalarını desteklemeye yönelik toplantılar ve seminerler yapılması doğrultusunda German Marshal Found (BTS) tarafından desteklendi.

Şu anda derneğimizin aktif olarak yer aldığı ağ çalışmaları:

 • Ankara Çocuk Hakları Platformu
 • Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı
 • Kamu Harcamalarını İzleme Platformu
 • Çocuğa Karşı Şiddetin Önlenmesi İçin İşbirliği Ağı
 • Anayasa ve Çocuk Hakları İletişim Ağı
 • Çocuk Gelinlere Son Ağı
 • Denge ve Denetleme Ağı

Bunların dışında 2011 Aralık ayında Roboski’de aralarında çocukların da olduğu 34 sivil bireyin katledilişinin ardından, sorumluların cezasız kalmamasına yönelik yetkilileri ve kamuoyunu duyarlı olmaya çağıran bireylerin dahil olduğu Roboski için Adalet Girişimi çalışmalarına da destek verildi. Girişimin her ay düzenlediği anma ve sessiz talep etkinliklerinin duyurulmasına ve yaygınlaştırılmasına destek veriliyor.

VAKA TAKİBİ PROGRAMI

Çocukların karşılaştıkları hak ihlallerinin görünür kılınması, cezasızlıkla mücadele ve onarıcı adaletin tahsisine yönelik;

Doğrudan başvurularla, ilişkili olunan kişi, kurum veya medya aracılığıyla edinilen bilgiler ışığında çocuk hakları ihlalleri ile ilgi davaların izlenmesi, müdahil olunması ve takibi ile mağdura ve ailesine, çocuk yaşamını kaybetti ise ailesine yönelik hukuki ve psiko- sosyal destek çalışmaları yürütüldü.

Bu konuda çocuğa karşı şiddet, erken evlilik ve özellikle cinsel istismar mağduru bazı çocukların davaları ile bireysel silahlanma nedeniyle yaşamını kaybeden Damla Karadağ, eğitim ortamında yaşamını kaybeden Efe Boz, Umut Balık, Fadime Yalçın, Anıl Erdem, Mehmet Ali Yavuz, Onur Akgün, Resül Demir ve Şükrü Salih Sağlam ile pres makinesine sıkışarak yaşamını kaybeden Ahmet Yıldız’ın davası takip ediliyor.

Vaka takip programı kapsamında mağdur çocuğa ve ailesine hukuki ve psiko sosyal destek çalışmaların geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda model oluşturma ve kaynak arayışlarının yanı sıra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin çocuk hakları ile ilgili davaları hakkında bir tarama yapılarak Türkiye’de savunu çalışmalarında kullanılabilirliğini sağlamak amacıyla da bir çalışma başlatıldı.

ÇOCUK KATILIMI

Çocuklara, sınır ve kapsamını kendilerinin belirleyeceği süreli veya sürekli etkinlikler düzenleyebilecekleri alanlar yaratmak ve yaşamın her alanında çocuk katılımının yaygınlaşması için iyi örnekler tasarlamak, uygulamak üzere yapılan çalışmaları kapsamında;

 • 24 Eylül Van- Erciş depremi sonrasında bölgede izleme, raporlama ve afet sonrası çocuklarla psiko- sosyal destek çalışmaları başlatıldı. Van-Erciş depremi sonrasında, bölgede bulunan çocukların yaşadıkları travma ile baş edebilmelerine, içine düştükleri pasif konumlarından çıkmalarına ve uzun vadede yaşayabilecekleri sorunların önüne geçmeye katkıda bulunmak üzere, çadır kentte medya çalışmalarına devam edildi. Çalışmaya çocuklar tarafından Erciş’in Genç Sesi adı verildi. Çalışma boyunca deprem bölgesinde olan bitenlerin, çocukların gözünden ve aracısız olarak toplumla paylaşmaları sağlandı. Çocukların ürettikleri video ve haberlere www.ercisingencsesi.blogspot.com linkinden ulaşılabilir. Ayrıca Haber Fareleri Gazetesi basılarak Erciş, İstanbul ve Ankara’da dağıtıldı. Çalışmalar, Özel Alev Okulu’nun daveti üzerinde İstanbul’da düzenlenen bir etkinlikte çalışmaya katılan çocuklar tarafından tanıtıldı ve bir ödül ile onurlandırıldı.
 • Van- Erciş’te sürdürülen çalışmalar sırasında Semiha Şakir Vakfı tarafından bağışlanan bir dorsenin gezici medya merkezi haline dönüştürülerek bölgede çalışmalara başlaması konusunda Kültür Bakanlığı’na konuyla ilgili bir proje sunulup kabul edilmesine rağmen dorsenin yola çıkması ve bölgede konumlanması konusunda gelişen bürokratik engeller henüz aşılamadı. Konuyla ilgili çalışmalar sürüyor.
 • Yeni anayasa sürecinde çocukların görüşlerinin alınması konusunda Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları işbirliği, TACSO’nun teknik, Friedrich Ebert Stiftung Derneği’nin finansal desteği ile oluşturulan Anayasa, Anayasam Projesi kapsamında farklı illerde çocuklarla biraraya gelindi, atölye çalışmaları düzenlendi ve çalışmanın raporu yayımlandı ve tanıtımı yapıldı.
 • Van Devlet Tiyatroları’nın 2012 Nisan ayında gerçekleştirdiği şenlik kapsamında çocuklarla medya çalışması gerçekleştirildi ve Minik Karıncalar adlı bir gazete çıkarıldı. 2013 Mayıs ayında tekrarlanan şenliğe katılım konusunda hazırlıklar sürüyor.
 • Eksi onsekiz medya çalışmalarının yeniden başlatılmasına yönelik çalışmalara başlandı. Konuyla ilgili çocuk medya grubunun eski üyeleri ile iletişim sürüyor.

Bunun dışında savunuculuk programı altında açıklanan Çocuğa Karşı Şiddetin Önlenmesinde Sivil Toplum Örgütlerinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında çocukların katılımı için model oluşturuluyor.

+ III. Katılınan Bazı Toplantı ve Çalışmalar

 • “Okullarda din eğitimi ve dini simgelerin kullanılması” vb. konular hakkında ELA isimli kuruluşun Brüksel’de konferansa katılındı.
 • TBMM ve Avusturya meclisi arasındaki işbirliği doğrultusunda sivil toplum örgütlerinin yasama sürecine katılımına dair Viyana’da düzenlenen toplantıya katılındı.
 • ABD Dışişleri Bakanlığı, Freedom House ve National Democratic Institute (NDI) katkılarıyla Amerika’da “Yasama Süreçlerine Sivil Toplumun Katılımı” başlığı altında 5 haftalık çalışma ziyaretleri ve sistem incelemesi yapıldı.
 • Avrupa Birliği Afetler ve İnsani Yardımlar Sekreterliği’nin Van Depremi ile ilgili görüş alışverişinde bulunmak için düzenlediği toplantıya katılındı.
 • Avrupa Birliği Delegasyon Başkanının, Türkiye’de çocuk haklarının durumuna dair düzenlediği yemekli toplantıya katılındı.
 • Bernard Van Leer Vakfının düzenlediği toplantıya katılındı. Toplantıda çocuğa karşı şiddetin önlenmesine yönelik kampanya hazırlık toplantısına katılındı.
 • Kalkınma Bakanlığı’nın Özel İhtisas Çalışma Grubuna katılındı. Onuncu Kalkınma Planının hazırlıklarına katkı verildi.
 • Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul öncesi eğitimi güçlendirme projesi kapsamında, toplum temelli gündüz bakımı ve okul öncesi eğitimi hizmet modelleri üzerine bir kılavuz oluşturulmasına yönelik yapılan toplantıya katılındı.
 • İstanbul Politikalar Merkezinin anayasa için uzlaşma başlığı altında yürüttüğü çalışma kapsamında toplantısına katılındı.
 • KAOS GL tarafından İnsan Hakları Haftası vesilesiyle özellikle cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinliklere katılındı.
 • Gazi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Bilim Dalı’nın öğrencileri, asistanları ve öğretim üyelerini çocuk haklarıyla ilgili sivil toplum örgütleri çalışmaları, gönüllülük vb. konularda bilgilendirmeye yönelik yapılan toplantıya katılındı.
 • Birleşmiş Milletler 2015 Kalkınma Hedefleri için Ulusal Gençlik Çalıştayı’na katılındı.

+ IV. Gelecek Dönemde Sonuçlanacak Proje Başvuruları

Yürütücü olarak yaptığımız başvurular ve fon kaynakları:

 • Çocuk katılımı programı kapsamında;
  • Radyo Projesi- Merkezi İhale ve Finans Birimi
  • Gezici Medya Merkezi- Ankara Kalkınma Ajansı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı
  • Afet bölgesinde çocuklarla çalışma- Regional Network
 • Vaka takibi ve savunuculuk programları kapsamında;
  • Cezasızlık Projesi- NED
  • Cezasızlık Projesi- AB İnsan Hakları Programı
 • Toplumsal Algı Değişikliği ve Savunuculuk programları kapsamında;
  • Barış Sürecinde Çocuklar – Açık Toplum Vakfı
 • Kurumsal destek kapsamında, Child Foundation

Ortak olarak yaptığımız başvurular:

 1. Çocuk katılımı programı kapsamında TOHUM vakfı koordinasyonunda Merkezi İhale ve Finans Birimine “Normal gelişim gösteren çocuklara yönelik engelli çocukların eğitim hakları ve kaynaştırma eğitimi üzerine kutu oyunu”
 2. Savunuculuk programı kapsamında TEPAV koordinasyonunda Ankara Kalkınma Ajansı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programına “Ankara Sokaklarının Kayıp Çocukları”

Çocuk haklarına her zaman her yerde öncelik verilmesi için yapılandırılan çalışmalara bugüne kadar destek veren herkese yürekten teşekkür eder, yeni dönem yönetim ve denetim kurulu başta olmak üzere tüm üyelerimize başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Gündem Çocuk Derneği 4. Dönem Yönetim Kurulu

Celal Musaoğlu (Bşk.), Emrah Kırımsoy (Bşk. Yrd.), Ezgi Koman (G. Sekreter), Mehmet Onur Yılmaz (Sayman), Esin Koman (Üye), Hakan Acar (Üye), Erhan Üstündağ (Üye)

5. Faaliyet Raporu

(23.03.2013-28.03.2015)

Gündem Çocuk, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin tüm toplumda yaygınlaşmasını ve benimsenmesini sağlayarak, evrensel bir insan hakları kültürünü geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla 02.09.2005 tarihinde kuruldu. Derneğin 5. Genel Kurul toplantısına kadar yürütülen çalışmalar ilişiktedir.

ozgurluk-kuslaridir-artik-o-kapkara-kaslarin

+ I. İdari ve Derneğin İşleyişine Dair İşler

İdari işlerle ilgili çalışmalar yürütüldü. Derneğin 2012, 2013 beyannameleri zamanında hazırlanıp teslim edildi. Tutmakla yükümlü olunan defterler takip edildi. Mevcut banka hesapları[1] dışında biri Fiziksel Güvelik Kampanyası (4230 0676175) olmak üzere iki yeni TL hesabı (4230 0671872) daha açıldı. Bu dönem de dernek gelir ve gider kayıtları profesyonel bir muhasebeci tarafından bilanço usulü muhasebe sistemi ile tutuldu. Bilonço usülü muhasebe sisteminin bir gereği olarak ilgili defterler (Envanter ve yevmiye) zamanında tasdik ettirildi.

[1] Mevcut hesap bilgileri:  İş Bankası İncesu Şubesi (4230) TL hesabı no 0538285 ve no 589965, EURO hesabı no 0142637 ve 0160782 ile USD hesabı 0142641. Garanti Bankası TL mevduat (763-6299136 TL, 763-6298923 TL) hesapları ve bir USD mevduat (763-9092416 USD) hesabı

a. Üyeler, üyeler ve gönüllüler ile iletişim çalışmaları. Bu dönem aramıza katılanlarla üye sayımız 69 oldu. Üyeler arası iletişim, mevcut iletişim grubundan sürdürüldü. (gundem-cocuk-dernei@googlegroups.com). Ayrıca dernek hakkında bilgi edinmek isteyenler ve dernek etkinliklerinden haber almak isteyenlere yönelik şu anda 291 üyesi olan bir duyuru listesi (gundemcocuk_duyuru@googlegroups.com) kullanılmaya devam ediliyor.

b. Dernek kimliği ve tanıtım çalışmaları. 4. Genel kurulda alınan karar ve tüzük değişikliği ile derneğin ismi Gündem Çocuk Derneği olarak kısaltıldı. Dernek kurumsal kimliği ile ilgili olarak farklı çalışmalar yapıldı. Dernek çalışmalarını tanıtma ve kuruluş amacını yaşama geçirmesi konusunda web sayfası çalışmaları sürdürüldü (www.gundemcocuk.org). Derneğin, etkinliklerinin tanıtımı, duyurulması ve ele aldığı konularda kamuoyu oluşturmak amacıyla açılan sosyal medyada facebook ve twitter hesapları güncellenmeye devam edildi. Bu mecralardaki izleyici sayısı şöyle: Facebook:7595 kişi, Twitter: 5925 kişi

c. Adres değişikliği: 2014 Yılı Mart ayında Tunalı Hilmi Caddesi 54/8 numaralı daire’den Büklüm Sokak No: 44/4 Kavaklıdere adresine taşınıldı. Dernekler il müdürlüğüne ve resmi dairelere gerekli bildirimler yapıldı.

d. Gündem Çocuk Çocuk Hakları Merkezi. Derneğin çalışmalarının geliştirilmesi, güçlenmesi ve kurumsallaşmasına katkıda bulunulması amacıyla Çocuk Hakları Merkezi çalışmalarına devam edildi. Merkezin programları geliştirilmeye çalışıldı. Bunlar (1) Toplumsal algı değişikliği programı, (2) Savunuculuk programı, (3) Ağ çalışmaları programı, (4) Vaka takibi programı ve (5) Çocuk katılımı programıdır.

e. Eylem Planı ve Kaynak Yaratma Planı: Geçen dönem Çocuk Hakları Merkezi stratejisinde belirlenen çalışma konularına ve hedeflere göre oluşturulan Eylem planı ve Kaynak yaratma planı çalışmaları kısmen gerçekleştirilmeye çalışıldı.

f. Dernek çalışanları: Geçen genel kurul döneminden bu yana çalışan sayısı; üç tam zamanlı çalışan ile yarı zamanlı veya kısa süreli danışmanlardan oluştu.

g. Stajyerler ve uygulama öğrencileri: Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmetler Bölümü’nden bir dönem tam zamanlı olmak üzere üç öğrenci, Berlin Freie Üniversitesi Çocuk Hakları ve Çocuk çalışmaları bölümünden bir öğrenci ile farklı üniversitelerden gönüllü staj başvurusunda bulunan kişilerle çalışıldı. 2014 yılı sonunda Ankara Alman Okulundan 6 öğrenci haftada bir gün ofiste staj yaptı.

h. Gönüllüler: Dernek çalışmaları kapsamında gönüllü çalışmalara ev sahipliği yapıldı. Önümüzdeki dönemde gönüllü çalışmaların geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

i. Ofis arkadaşları: Edi ve Büdü ismindeki kediler, ofis çalışmalarına destek vermeye devam etti.

j. Tatil: Dernek çalışmalarının planlanması kapsamında ilk defa 2014 yılında 4 Temmuz – 4 Ağustos tarihleri arasında tatil ilan edildi.

1Mevcut hesap bilgileri: İş Bankası İncesu Şubesi (4230) TL hesabı no 0538285 ve no 589965, EURO hesabı no 0142637 ve 0160782 ile USD hesabı 0142641. Garanti Bankası TL mevduat (763-6299136 TL, 763-6298923 TL) hesapları ve bir USD mevduat (763-9092416 USD) hesabı

+ II. Çalışma Programımıza Göre Gerçekleştirilen Çalışmalar

TOPLUMSAL ALGI DEĞİŞİKLİĞİ PROGRAMI

Toplumdaki çocuk algısı ve yaşamın her alanında çocuğa yaklaşım ile ilgili algının çocuk yararına değişikliğini sağlamak için yapılan çalışmalar kapsamında;

 • Eğitim ve danışmanlık çalışmaları
  • Çocuk Hakları Eğitim Programları: Farklı ihtiyaç ve düzeylere yönelik tasarlanan çocuk hakları eğitim programları doğrultusunda çeşitli eğitimler yapılandırıldı.
   • Çocuk Dostu Şehir: Farklı il ve yerel yönetimlerle çocuk dostu kent konusunda çalışmalar yapıldı (Ankara, Seferihisar, Eskişehir vb.).
   • Mağdur Çocuklarla Çalışma Eğitimi: Ankara Adliyesinde görevli sosyal çalışma görevlilerinin talebi üzerinde mağdur çocuklarla çalışma konusunda eğitim çalışması yapılandırıldı.
   • Çocuğa Karşı Ticari Cinsel Sömürü ile Mücadele Ağı Gençlik grubuna eğitim: STGM’nın kurumsal güçlendirme programı aracılığıyla genç gönüllülere yönelik eğitim çalışması düzenlendi.
   • Çocuk İstismarı ve İhmalinin Önlenmesine Yönelik Eğitim: Eğitim Sen’in organizasyonunda rehber öğretmenlere yönelik düzenlenen eğitim çalışmasında kolaylaştırıcılık yapıldı.
   • Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın Aynı gökyüzüne bakıyoruz ekibine ceza infaz kurumlarında kalan çocuklarla çalışacak genç gönüllülerine yönelik çocuklarla çalışma ve çocuk hakları eğitimleri düzenlendi.
   • Halk evleri tarafından çocuklara yönelik düzenlenen yaz okulunda çalışma yapacak kişilere çocuklarla çalışma eğitimi verildi.
   • Gençlik Servisleri Merkezi aracılığıyla mülteci kamplarında çocuklarla çalışan gençlere yönelik çocuk hakları ve çocuklarla çalışma eğitimleri düzenlendi.
  • Çocuğa Karşı Şiddetin Önlenmesinde Stratejik Haritalama Yüz yüze ve Uzaktan Eğitim Programı: Çocuğa Karşı Şiddetin Önlenmesinde Sivil Toplum Örgütlerinin Güçlendirilmesi başlığı altında Avrupa Birliği İnsan Hakları ve Demokrasi Programının desteklediği ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında yüz yüze ve uzaktan eğitim çalışmalarını kapsayan 16 haftalık bir eğitim programı oluşturuldu ve uygulandı.
  • Toplumsal Cinsiyet ve Çocuğa Karşı Şiddet Eğitimleri: Biriz Derneği tarafından koordine edilen, Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları ile Gündem Çocuk Derneği ortaklığıyla yürütülen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi kapsamında Ankara’da Kavaklıdere Ortaokulunda öğrenciler, veliler ve öğretmenlerle atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışma Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu tarafından finanse edildi.
  • Danışmanlık çalışmaları doğrultusunda;
   • STGM aracılığıyla Çakıl Derneği’ne kurumsal danışmanlık hizmeti verildi.
   • Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün çocuğa karşı şiddet ile ilgili yürüttükleri çalışmaların güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldü.
   • İnsan Hakları Derneği’nin ‘Türkiye Cezaevlerindeki Mahpusların Haklarının Korunması Çalışması”nda danışmanlık verildi.
   • Bireysel danışmanlık doğrultusunda çocuk hakları ile ilgili araştırma ve alan çalışması yapan kişilere destek verildi.
 • Farkındalık yaratma etkinlikleri
  • Çocuk algısı ve çocuk hakları yaklaşımının içselleştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla 170 farklı dilde yayımlanmış kitapları biraraya getiren Dünyanın Küçük Prens Kitapları Sergi ve Etkinlikler Dizisine destek verildi.
  • Çocuk ve çocuk haklarıyla ilgili ortak dil oluşturmak üzere Gündem Çocuk Söyleşileri’ne devam edildi. Söyleşiler kapsamında hapishanedeki çocuklarla ilgili Adil Okay; Barış süreci ve çocuklar konusunda Ayhan Bilgen; “Gençlerin gözüyle kentsel dönüşüm” başlığı altında fotoğraf ve film gösterimi konusunda Ankara Çiğdemtepe Endüstri Meslek Lisesi Fotoğrafçılık Kulübü öğrencileri ve öğretmenleri ile çoğu çocuk 34 kişinin yaşamını kaybettiği Roboski katliamı üzerine Roboskili aileler ile söyleşiler yapıldı.
  • Çocuk hakları ve Gündem Çocuk çalışmaları ile ilgili çeşitli görseller ve bilgilendirmeler hazırlandı  (Takip edilen davalara çağrı, eylem ve protestolara katılan çocuklara bilgilendirmeler vb.)
  • Savaştan en çok etkilenenlerin çocuklar olduğuna ve özellikle Türkiye’de mülteci çocukların yaşadığı sorunlara dikkat çekmek, giderek artan nefret söylemine karşı çıkmak ve çocukları etkileyen tüm şiddet olaylarını kınamak için 1 Eylül Barış yürüyüşlerine katılındı.
  • Çocuk işçiliğine ve Türkiye’deki eşitsizliğe dikkat çekmek için 1 Mayıs yürüyüşlerine Anti Otoriter Blog ile katılındı.
  • 23 Nisan Çocuk Bayramı vesilesiyle çocuk haklarını ve çocuk hakları alanında yaşanan sorunları görünür hale getirmek amacıyla Çekirdek Çocuk ile birlikte başlatılan bir çağrı ile yaklaşık sayısı 40’ı bulan insan hakları ve çocuk hakları örgütüyle birlikte “Kaygılıyız!” başlığı altında basın açıklamaları ve eylemlilikler gerçekleştirildi.
  • Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin 25. Yılı vesilesiyle çocuk hakları konusunda farkındalık yaratmak amacıyla 25. Yıl ajandası tasarlandı ve yayımlandı.
  • Türkiye’de Çocuğun Refahı ve Korunması “Kapsayıcı Bir Yaklaşım Arayışı” başlığı ile Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği ve Gündem Çocuk ortaklığında Sempozyum düzenlendi. Sivil Düşün AB programı ve Bernhard van Leer Vakfı tarafından desteklenen çalışmanın e- kitabı Gündem Çocuk tarafından yayımlandı (http://shb.kocaeli.edu.tr/sempozyum2013/).
  • Çocuk Haklarının Hayat Geçirilmesinde Çocuk Ombudsmanlığı başlığı ile YÖRET Vakfı koordinasyonunda ÇOCA’nın ortak, ICC ve Gündem Çocuk’un danışman olduğu Sempozyum düzenlendi.
 • Bilgi ve deneyim paylaşımı
  Çocuk, çocuk algısı, çocuğun insan hakları konularında bilgi ve deneyim aktarımı yapılan etkinliklere düzenleyici, ortak, konuşmacı veya kolaylaştırıcı olarak katılındı. Bunlar;
  • İnsan Hakları Alanında Çalışan Genç Akademisyenler Ağı tarafından düzenlenen İnsan Hakları Gündemi Konferansında çocuk cezaevleri konusunda sunum
  • İzmir Karaburun Bilim Kongresinde çocuk katılımı ve çocuğa karşı şiddet konusunda sunum
  • İşçi Sağlığı Meclisi tarafından düzenlenen sempozyumda çocuk işçiliği konusunda sunum
  • Batman Barosunun düzenlediği çocuk hakları sempozyumunda sunum
  • Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde çocuk haklarının Avrupa ve Türkiye karşılaştırmasına dair sunum
  • İşçi sağlığı ve güvenliği yerel sempozyumunda çocuk işçiliğinin stratejik haritalandırılması konusunda sunum
  • Gezici film festivalinde savaş ve çocuk konulu sunum
  • Sosyal Hizmet Alanında Çalışanlar Derneği’nin uluslararası değişim konuklarına yönelik Türkiye’de çocuk haklarının durumuna dair bilgilendirme çalışması
  • Ankara Valiliğince düzenlenen Çocuk Dostu Şehir toplantısında okullarda fiziksel güvenlik konulu sunum
  • Eğitimsen demokratik eğitim kurultayında çocukların yaşam hakkı konusunda sunum
  • Malatya Eğitimsen tarafından düzenlenen Paternalizm ve Kapitalizm kıskacında çocukluk sempozyumunda sunum
  • Kaos GL tarafından düzenlenen Ayırımcılık karşıtı sempozyuma çocukla ilgili ayırımcılık alanları konusunda panelist olarak sunum
  • Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen sempozyumda mağdur çocuğa hak temelli yaklaşım konusunda sunum
  • Hayat Sende Derneği’nin etiketsiz eğitim çalıştayında eğitim hakkı ve ayırımcılık yasağı hakkında sunum
  • Kaos ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği ortaklığında yürütülen LGBTİ alanı ve Sosyal Hizmet Eğitim çalışmasında ayırımcılık alanında forum yöneticiliği
  • Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen diyabetli çocukların sosyal sorunları hakkında sunum
  • Anadolu, Ankara, Gazi ve Hacettepe başta olmak üzere üniversitelerin Çocuk Gelişimi, Eğitim, Sosyal Hizmet, Psikoloik Danışmanlık ve Rehberlik, İletişim bölümlerinde çocuk algısı, çocuk hakları ve çocuk katılımı konularında sunumlar yapıldı.
  • Demokrasi ve Barış Kongresine katılım ve koordinasyonda başta çocuk çalışmalarında görev alındı.

ÇOCUK KATILIMI

Çocuklara, sınır ve kapsamını kendilerinin belirleyeceği süreli veya sürekli etkinlikler düzenleyebilecekleri alanlar yaratmak ve yaşamın her alanında çocuk katılımının yaygınlaşması için iyi örnekler tasarlamak, uygulamak üzere yapılan çalışmaları kapsamında;

 • Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliğinde çocuklarla çalışıldı.
 • Ankara Valiliği Çocuk Dostu Şehir çalışmaları kapsamında düzenlenen sempozyumda çocuk katılımının sağlanmasına yönelik atölye yapıldı.
 • Gezi parkı eylemleri sırasında eylemlere katılan çocukların görüşleri konusunda çalışmalar yapıldı.
 • Şakran Çocuk Cezaevi’nde bulunan çocukların kurum deneyimlerinin toplanması sağlandı. Çalışma Çakıl Derneği ile birlikte raporlaştırıldı (Bkz. İzleme ve Raporlama)
 • Geçiş süreci adaleti/ çatışma sonrası süreçte çocukların düşüncelerini görünür hale getirmeye yönelik atölye çalışmaları yapıldı (Bkz. İzleme ve Raporlama).
 • Dikmen Vadisi Barınma Hakkı Bürosu ile irtibat halindeki çocuklarla çocuk hakları atölyeleri yapıldı ve Vadi Gazetesi oluşturuldu.
 • İzmir Karaburun Bilim Kongresi’nde çocuk katılımı uygulamaları gerçekleştirildi. Çocuklarla video, fotoğraf ve gazete çalışması yapıldı.
 • Erken yaşta ve zorla evlilikler hakkında çocuk görüşleri konusunda çalışmalar yapıldı.
 • 2014 yılı sonundan itibaren Ankara Alman Okulundan 6 öğrenci ile çocuk katılımı konusunda çalışmalar sürdürülüyor.
 • Cinsel yönelimi farklı çocuklarla ilgili katılım süreçlerini geliştirmeye yönelik Kaos GL ve Pembe Hayat ile çalışmalar yapılandırılmakta.
 • Eylül 2013’te Sivil Düşün Programına sunulan hibe başvurusu kapsamında çocuklarla dijital gazete çalışması 2015 Mart ayında başlamak üzere.
 • Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, 2009’da gerçekleşen Mesajım Var projesini 2014 yılında iyi örnek olarak Brüksel’de sundu.
 • Çocuk katılımı konusundaki çalışmalarından dolayı Gündem Çocuk Derneği üyesi Emrah Kırımsoy Ashoka Felow seçildi.

SAVUNUCULUK PROGRAMI

Hiç bir çocuğu dışarıda bırakmaksızın bütün çocukları gözeterek, evrensel insan haklarından aldığı meşruiyetle çocukların haklarını savunmak üzere yapılan çalışmalar kapsamında;

 • Tematik Çalışmalar;
  • Yaşam Hakkı doğrultusunda yıllık raporlama çalışmasına devam edildi.19.04.2014 – Türkiye’de Çocuğun Yaşam Hakkı 2013 Raporu27.03.2013 – Türkiye’de Çocuğun Yaşam Hakkı 2012 RaporuYayın haline getirilen raporlardan 2012 ve 2013 Yaşam Hakkı raporunun hazırlanması ve yayımlanmasına Finlandiya Büyükelçiliği’nin desteği ile gerçekleşti.
  •  Ayırımcılıkla Mücadele kapsamında çocukların uğradıkları ayırımcı muameleleri görünür kılmaya yönelik raporlama çalışmaları başlatıldı.28.06.2014– Türkiye’de Çocuğa Yönelik Ayırımcılık Raporu2013 Türkiye’de Çocuğa Yönelik Ayırımcılık Raporu’nun hazırlanması ve yayımlanmasına Finlandiya Büyükelçiliği’nin desteği ile gerçekleşti.Ayırımcılıkla mücadele kapsamında ayrıca;
   • Hrant Dink Vakfı’nın Türkiye ve Ermenistan arasındaki diyaloğu geliştirmeye yönelik oluşturduğu burs ve değişim programı için katılımcı kabul eden kuruluş olarak başvuru yapıldı.
   • Norveç Helsinki Komitesi İnanç Özgürlüğü Girişimi’nin talebi üzerine çocuk ve din konusunda atölye çalışmaları yapılandırmaya başlanıldı.
  • Geçiş Süreci Adaleti çalışmaları kapsamında alanda yapılabileceklerle ilgili planlama yapılması amacıyla bilgi toplama ve raporlama yapıldı.15.12.2013 – Geçiş Dönemi Adaleti Çalışmalarında Çocuk RaporuGeçiş Dönemi Adaleti Çalışmalarında Çocuk Raporu ise Açık Toplum Vakfı’nın finansal desteği katkı sağladı.
  • Eylem ve protestolara katılan/ etkilenen çocuklar hakkında;
   • 1 Mayıs eylemlerinde başından biber gazı kapsülü ile yaralanan Dilan A. İle ilgili kamu denetçiliğine başvuruda bulunuldu.
   • Gezi eylemleri sürecinde çocukların yaşadığı hak ihlallerinin raporlanmasının yanı sıra çocukların gözaltı süreçlerinde destek alabilecekleri mekanizmalar hakkında bilgilendirmeler yapıldı.Gezi eylemleri sırasında çocukların yaşadıkları hak ihlallerini görünür hale getirmeye yönelik raporlama çalışması yapıldı.25.06.2013 – Gezi Parkı Olaylarında Çocukların Yaşadığı Hak İhlalleri Raporu
   • Gaz fişeği ile vurularak yaşamını kaybeden Berkin Elvan ve onun gibi gösterilerde öldürülen bütün çocuklar için Devleti, sorumluluğunu yerine getirmeye davet eden kişiler adına, Cumhurbaşkanına açık mektup ulaştırdık (Bkz.http://bianet.org/bianet/cocuk/154139-cumhurbaskanina-acik-mektup)
   • Kobane olaylarında çocuk hakları ihlalleri ile ilgili bilgi notları üretildi. (Bkz.  Kobane Olaylarında Şiddet ve Nefret Çocukların Haklarını İhlal Etti! (Güncellemeli Bilgi Notu),  Çocuklar için BARIŞ, hemen şimdi!)
   • Türkiye’de, barışçıl protestolar sırasında toplumsal olaylara müdahale biber gazının sıkça kötüye kullanılmasından dolayı Uluslararası Af Örgütü Türkiye Temsilciliği tarafından başlatılan “Kore Bize Gaz Verme!” kampanyasına ve yapılan ortak açıklamaya katılındı.
  • Okullarda Fiziksel Güvenlik alanına geçen dönem başlayan savunu ve vaka takibi çalışmaları doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı ile bir protokol hazırlandı. Okullarda fiziksel güvenlik standartlarının oluşturulması ve tüm Türkiye’ye yaygınlaştırılmasını öngören çalışma için kaynak arayışına başlandı. Çalışmaya kaynak bulunması amacıyla Valiliğin onayı ile öncelikli olarak 515 TL bütçesi olan bir yardım kampanyası başlatıldı. http://www.gundemcocuk.org/okullarda-fiziksel-guvenlik. Çalışma kapsamında bilgi notları oluşturulmaya devam edildi. (Bkz. Okullarda Fiziksel Güvenlik Bilgi Notu)
  • Afet Sonrası çalışmalar kapsamında 2011 Van Erciş depreminden sonra izleme ve raporlama çalışmalarına devam edildi.10.11.2014 – Van-Erciş Depreminin Üçüncü Yılında Durum Değerlendirme Raporu22.10.2013 – Van-Erciş Depreminin İkinci Yılında Durum Değerlendirme Raporu (Kasım 2013)
  • Çocuk Adalet Sistemi kapsamında çocukların adalet sisteminde yaşadıkları ihlalleri görünür hale getirmeye yönelik raporlama yapıldı.21.05.2013 – Şakran Cezaevi ve Çocuk RaporuÇocuk adalet sisteminin güçlendirilmesine yönelik ayrıca Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV), Demokratikleşme Programı kapsamında karar vericiler, uygulamacılar ve akademisyenlerin de katıldığı çalışma ziyaretine katılındı.
  • Çocuk pornografisi ile mücadelede sansür ve gözetim mekanizmalarını arttırılması tehdidi konusunda çalışmalar yürütüldü. Alternatif Bilişim Derneği’nin çağrısı üzerine çocuk pornografisi ile mücadele iddiası ile sansür ve gözetim mekanizmalarını arttırma tehdidi bulunan Netclean isimli yazılıma karşı Çocuk Çalışmaları Birimi’nin de desteği ve 30’un üzerinde sivil toplum örgütün katılımıyla “Alet Etme” isimli bir kampanya yürütüldü. https://aletetme.org/
  • Çocuğa karşı şiddetin önlenmesi konusunda 2012 Aralık ve 2014 Ağustos ayları arasında Çocuğa Karşı Şiddetin Önlenmesinde Sivil Toplum Örgütlerinin Güçlendirilmesi başlığı altında Avrupa Birliği İnsan Hakları ve Demokrasi Programının desteklediği ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi ile ortaklaşa yürütülen proje çalışmaları gerçekleşti. Çalışma kapsamında beş ilde bulunan, yerel ve ulusal düzeyde çocuk alanında çalışan örgütlerle biraraya gelindi. Şiddet ve savunuculuk konularında yerinde eğitimler, toplantılar ve uzaktan eğitim sonrasında politika belgeleri hazırlandı. Meclis’te toplantısı düzenlenerek Vekillerin soru önergesi ve gündem dışı konuşma yapması sağlandı (Bkz. http://www.gundemcocuk.org/projeler/cocuga-karsi-siddetin-onlenmesinde-sivil-toplum-orgutlerinin-guclendirilmesi/).
  • Mülteci çocuklar hakkında: 2011 yılından bu yana Suriye’deki şiddet olayları nedeni ile ülkesini terk edip Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin sayısının her geçen gün artması ile özellikle mülteci çocukların durumuna yönelik eylemlilikler planlanmaya başlandı. Konuyla ilgi öncelikle Uluslararası Af Örgütü ile birlikte alanda çalışan ve ilişkili sivil toplum örgütlerinin katılımıyla bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Ardından bölgede gözlem çalışmaları gerçekleştirildi (Bkz. Urfa- Suruç’ta Kamplarda Yaşayan, Kobane’li Çocukların Durumuna İlişkin Gözlem Notu).Çalışmalar kapsamında ayrıca “Suriyelilere Saldırılar Kaygı Verici: Suriyeli mültecilerin statüsü ile haklarını belirleyecek mevzuat bir an evvel çıkarılmalı! başlığı ile birçok insan hakları örgütünün imza verdiği ortak bir açıklamada bulunuldu. http://www.gundemcocuk.org/haberler/duyurular/sivil-toplum-kuruluslari-ortak-aciklamasi-suriyelilere-saldirilar-kaygi-verici/
  • Devlet koruması altındaki çocukların eğitim alanında etiketlenmesi hakkında; Hayat Sende Derneği tarafından koordine edilen ve Sabancı Vakfı tarafından finanse edilen “Etiketsiz Eğitim Projesi’nin ortağı olarak devlet koruması altındaki çocukların eğitim alanında etiketlenmesine karşı savunu çalışmalarına destek verildi.
  • Cinsel yönelimi farklı çocuklarla çalışmalar hakkında;  Cinsel yönelimi farklı çocukların karşılaştıkları hak ihlalleri ve ayırımcı muameleler ile ilgili savunu çalışmalarını güçlendirmeye yönelik Kaos GL ve Pembe Hayat ile birlikte paylaşım ve planlama toplantıları başlatıldı.
  • Ulusal ve Uluslararası raporlama çalışmaları
   • İnsan Hakları Ortak Çalışma Platformu tarafından koordine edilen EPİ- Evrensel Periyodik İzleme çalışmalarına destek verildi.
   • Türkiye İnsan Hakları Vakfı tarafından koordine OPCAT raporlama çalışmalarına destek verildi.
   • CHP’nin talebi üzerine çocuk politikasına yönelik bir raporlama çalışması yapıldı.

Savunu çalışmaları doğrultusunda tespit edilen ayni ve nakdi ihtiyaçlar doğrultusunda;

 • Van depremi sonrasında bölgeye ayni destek ulaştırılmasına destek olundu.
 • Suruç’ta mültecilere yönelik ayni desteklerin ulaştırılmasına destek olundu.
 • Suruç ve Fidanlık’ta çocuklarla birebir çalışmalar yapan Başak Kültür ve Sanat Vakfı’na dernek adına nakdi destek ulaştırıldı.
 • Eğitimevinden açık ceza infaz kurumuna geçen bir gencin eğitim masraflarına gönüllülerin destek vermesine aracı olundu

VAKA TAKİBİ PROGRAMI

Çocukların karşılaştıkları hak ihlallerinin görünür kılınması, cezasızlıkla mücadele ve onarıcı adaletin tahsisine yönelik;

Doğrudan başvurularla, ilişkili olunan kişi, kurum veya medya aracılığıyla edinilen bilgiler ışığında çocuk hakları ihlalleri ile ilgi davaların izlenmesi, müdahil olunması ve takibi ile mağdura ve ailesine, çocuk yaşamını kaybetti ise ailesine yönelik hukuki ve psiko- sosyal destek çalışmaları yürütüldü.

Vaka takip programı kapsamında hukuki süreçlerin daha yakın takibi ve cezasızlıkla etkin mücadele amacıyla çalışmalar yoğunlaştırıldı. Konuyla ilgili stratejik dava takibi ve yargı raporlarının oluşturulacağı çalışmalar yapılandırıldı. Çalışmalar İsveç Büyükelçiliği ve Hollanda Büyükelçiliği Matra Programı kapsamında desteklenen hibe programıyla destekleniyor.

AĞ ÇALIŞMALARI PROGRAMI

Çocuk hakları alanında dayanışma sağlamak ve etkin müdahalenin yolunu açmak için ulusal, bölgesel ve yerel ağların kurulması ve etkin olması için yapılan çalışmalar kapsamında;

Mevcut ağ üyeliklerinin sürdürülmesi ve desteklenmesinin yanı sıra;

 • 2014 Ocak ayında Sincan Çocuk İnfaz Kurumunda kötü muamele ve işkence gören çocuklarla ilgili süreç doğrultusunda Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişimi’ne
 • Biber Gazı Yasaklansın İnsiyatifi’ne
 • Ankara Ulaşım Dayanışması’na
 • İnsan Hakları Eğitimi Ortak Çalışma Ağı’na
 • Kadın Koalisyonu’na
  üye olundu ve ağ çalışmalarına katkı verildi.

Şu anda Gündem Çocuk olarak dahil olunan ağ çalışmaları:

 • Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı
 • Kamu Harcamalarını İzleme Platformu
 • Çocuğa Karşı Şiddetin Önlenmesi İçin İşbirliği Ağı
 • Anayasa ve Çocuk Hakları İletişim Ağı
 • Çocuk Gelinlere Son Ağı
 • Denge ve Denetleme Ağı
 • Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişimi
 • Ankara Ulaşım Dayanışması
 • İnsan Hakları Eğitimi Ortak Çalışma Ağı
 • Kadın Koalisyonu
 • Biber Gazı Yasaklansın İnsiyatifi

Bunların dışında 2011 Aralık ayında Roboski’de, aralarında 19’u çocuk 34 sivil insanın katledilişinin ardından, sorumluların cezasız kalmamasına yönelik yetkilileri ve kamuoyunu duyarlı olmaya çağıran bireylerin dahil olduğu Roboski için Adalet Girişimi çalışmalarına ve Roboski’de bir müze oluşturulmasına yönelik bireysel bir girişim olan Roboski Müzesi Girişimi’ne destek verildi.

Mart 2015 itibariyle yürüyen projeler;

 • Hollanda cezasızlık
 • İsveç cezasızlık
 • Etiketsiz eğitim projesi ortaklığı
 • Kaos- Stratejik Vaka Takibi Projesi Ortaklığı

+ III. Gelecek Dönemde Sonuçlanacak Proje Başvuruları

 • Çocukların örgütlenme hakkı kapsamında; Black Sea Trust , NED ve İngiltere hibe programları
 • Vaka takibi, izleme ve savunuculuk programları kapsamında; AB İnsan Hakları Programı ve Sabancı Hibe programı

Çocuk haklarına her zaman her yerde öncelik verilmesi için yapılandırılan çalışmalara bugüne kadar destek veren herkese yürekten teşekkür eder, yeni dönem yönetim ve denetim kurulu başta olmak üzere tüm üyelerimize başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Gündem Çocuk Derneği 5. Dönem Yönetim Kurulu

Mart 2013- Mart 2014 arası;

Celal Musaoğlu (Bşk.), Mesude Atay (Bşk. Yrd), Mehmet Onur Yılmaz (Sayman), Hakan Acar (Sayman Yrd.), Şahin Antakyalıoğlu (Genel sekreter), Necmettin Yemiş (Üye), Esin Koman (Üye)

Mart 2014- Mart 2015 arası;

Esin Koman (Bşk.), Hakan Acar (Bşk. Yrd), Şahin Antakyalıoğlu (Sayman), Mesude Atay (Sayman Yrd), Yeşim Mutlu (Genel Sekreter), Ezgi Koman (Üye), Emrah Kırımsoy (Üye)


Sayfa Başı ↑