Okullarda Fiziksel Güvenlik

Ne Yapıyoruz?

Bütün çocukların eşit, özgür ve onurlu bir birey olarak barış içinde yaşadığı bir ülke ve bir dünya için çalışıyoruz.
Bu dönüşümü gerçekleştirmek için, çocukların hayatını etkileyen her alanda ve her düzeyde faaliyet gösteriyoruz. Kamu politikalarını etkilemek üzere lobicilik de yapıyoruz, çocukları güçlendirmek için saha çalışmaları da yürütüyoruz.
Sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler, kamu kuruluşları, üniversiteler ve çocuğa yönelik çalışmalar yürüten kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapıyor, bilgi ve deneyim paylaşımı sağlıyoruz.

Programlar

Çocukları haklarıyla gündeme taşımak ve gündemde tutmak için ulusal ve uluslararası düzeyde beş ana alanda çalışmalar yürütüyoruz:

Çocuk Katılımı ProgramıAlan açıyoruz!

Çocukların kendilerini ilgilendiren kararlara katılım hakları vardır! Katılım, karar mekanizmalarına ve süreçlerine etkin ve etkili dahil olmaktır.

Evde, okulda, mahallede, belediyede, mecliste… Çocukların kendilerini ilgilendiren her konuda söz almasını sağlıyoruz.

Çocuklara, sınır ve kapsamını kendilerinin belirleyeceği süreli veya sürekli etkinlikler düzenleyebilecekleri alanlar yaratıyoruz. Çocuklar, medya çalışmalarıyla, örgütlenme ve kampanya organizasyonlarıyla, raporlama çalışmalarıyla, atölye çalışmalarıyla kendi düşüncelerini, görüşlerini, önerilerini ve ürünlerini oluşturuyor, seslerini duyuruyorlar.

Yaşamın her alanında çocuk katılımının yaygınlaşması için iyi örnekler tasarlıyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki çocuk katılımı, insan haklarının tam anlamıyla gerçekleştiği bir toplum için ön koşuldur!

Örnek Çalışmalar

Eksi On Sekiz Medya Çalışmaları

Eksi On Sekiz Medya Grubu Çalışmaları 2007 yılında başlamıştır. Farklı sosyo-ekonomik özelliklere sahip 9 – 16 yaş aralığındaki 18 çocuk’un başlattığı çalışma; Dünya Bankası desteğiyle, düzenlenen bir medya kampında; medya çalışanlarıyla bir araya gelmiştir. Gazeteci Murat Çelikkan’ın danışmanlığında, Belgeselci Coşkun Aral, Gazeteci İrfan Aktan, Nilüfer Zengin ve Kemal Özmen, Foto Muhabir Ercan Arslan, Video Sanatçısı Alper Şen ile birlikte Fethiye ve Bolu’da birere kamp yapılmış, kamp sonunda çocuklar kendi gazete ve belgesel filmlerini üretmişlerdir. Bu süreçte çocuklar ayrıca; Ankara ve İstanbul’da çeşitli gazete, radyo ve TV’de staj yapmak olanağı da bulmuşlardır. Çocukların hazırladıkları gazete ve belgesel 9 Aralık 2007 Dünya Çocuk Yayıncılığı Günü’nde düzenlenen bir basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaşılmış, ardından çeşitli yollarla yaygınlaştırılmıştır.

Eksi On Sekiz Medya Grubu çalışmaları; Avrupa Konseyi tarafından belirlenen, “çocuk katılımı ile ilgili 4 iyi örnek” arasında yer almış ve grup Avrupa Konseyi’nin 2009-2011 Çocuk Katılımı Stratejisi’nin tartışıldığı ve Finlandiya’da gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantısına katılmıştır. Eksi On Sekiz Medya Grubu çalışmalarını yenilenen üyeleriyle çeşitli temalarla devam etmektedir.


Toplumsal Algı Değişikliği ProgramıDönüştürüyoruz!

Çocukları geleceğin yetişkinleri değil, bugünün hak sahibi bireyleri olarak kabul eden bir toplum için çalışıyoruz.

Çocuklar için hak temelli politikalar ve çocuk hakları odaklı uygulamalar hak temelli bilgi, katılım odaklı beceri ve insanın değerini gözeten tutum ile mümkündür. Çocuk hakları odaklı uygulamalar çoğu zaman yetişkinlerin ezberlerini bozmalarını ve bütüncül bir dönüşümü gerektirir.

Çocuklarla çalışmalar yürütenlerin bilgi, beceri, tutum, davranış ve donanımlarını insan haklarını temel alır şekilde geliştirmelerine destek oluyoruz.

İhtiyaç belirlemesine göre farklı düzeylerde çocuk hakları eğitimleri düzenliyor, uygulamalarını çocuk hakları doğrultusunda yapılandırmak isteyen kurum ve kuruluşlara danışmanlık veriyoruz.

Ağ Çalışmaları Programıİşbirlikleri yaratıyoruz!

Her şehirde, her kurumda, her alanda gerek doğrudan gerekse dolaylı olarak çocuk hakları üzerine çalışanlar var.

Birlikten güç doğar!

Biz hem yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ağların oluşması hem mevcut olanlarla ilişkilenilmesi hem de bu güç birliklerinin etkin olması için çalışıyoruz.

İçinde bulunduğumuz ağlardan bazıları:

 • Anayasa ve Çocuk Hakları İletişim Ağı
 • Ankara Çocuk Hakları Platformu
  Ankara Çocuk Hakları Platformu, Türkiye’de insan hakları çerçevesinde tüm çocukların, haklarının önceliği ve yüksek yararının gözetildiği, kendilerini ilgilendiren her konuda söz sahibi olduğu, kararlara etkin katılım gösterebildiği, demokratik bir toplumsal yapının oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla bir araya gelen hükümet dışı örgütlerin oluşturduğu bir platformdur.
 • Çocuk Gelinlere Hayır Ulusal Platformu
  Uçan Süpürge’nin davetiyle bir araya gelen kurumların oluşturduğu “Çocuk Gelinlere Hayır Ulusal Platformu”, herkesi çocuk evliliklerine karşı el ele vermeye ve acil önlem almaya çağırır.
 • Çocuğa Karşı Şiddetin Önlenmesi için Ortaklık Ağı
  Çocuğa karşı şiddetin kabul edilemez ve önlenebilir olduğu bilinciyle bir araya gelen bir sivil toplum birlikteliğidir. Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı, çocuğa karşı şiddeti önlemeye yönelik sivil toplumun izleme ve savunu rolünü güçlendirmeyi amaçlar.
 • Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı
  Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürü ile Mücadele Ağı, Türkiye de çocuk satışı, çocuk fuhuşu, pornografisi ve çocuğa yönelik her türlü ticari cinsel sömürünün ortadan kaldırılmasını sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak üzere kurulmuş sivil toplum kuruluşları ağıdır.
 • Denge ve Denetleme Ağı
  Türkiye’de işleyen bir güçler ayrılığı ile güçlü bir denge ve denetleme sistemi sağlamak amacıyla biraraya gelen örgütlerden oluşur. Savunuculuk ve izleme çalışmaları aracılığıyla; kurumsal reformları siyasetin ve kamuoyunun gündeminde tutmaya ve karar vericiler üzerinde baskı oluşturmayı amaçlar.
 • Kamu Harcamalarını İzleme Platformu
  Kamu Harcamalarını İzleme Platformu, Türkiye’de kadın, çocuk, gençlik, engelli, sağlık ve sosyal haklar alanlarında çalışan hak temelli 57 STK’nın kamu harcamalarını izlemek için bir araya gelerek kurdukları bir platformdur.

Vaka Takibi ProgramıTakip ediyoruz!

Gündemdeki her konuya çocuklar adına, çocuklar için ve çocuklarla bakıyoruz.

Çocuk hakları ihlallerine neden olan ve olabilecek durumları mercek altına alıyoruz. Bütçeye bakınca çocuklara ayrılan payı, mahalle parkında çocukların oyun hakkını görüyoruz. Yetişkinlerin dünyasında hakları görmezden gelinen, göz ardı edilen çocukların, ailelerinin yanında duruyoruz.

Çocuk hakları ihlallerini görüyoruz, gösteriyoruz, görünür kılıyoruz, raporluyoruz, gündeme taşıyoruz, cezasızlıkla mücadele ediyoruz. Hakları ihlal edilen çocuklara, ailelerine olanaklarımız ölçüsünde destek oluyoruz. Onarıcı adaletin tesisine destek oluyotuz. Gerektiğinde sosyal devletin mekanizmalarını harekete geçirmek için çalışıyoruz.

Bir daha olmasın, bir çocuk daha zarar görmesin diye mücadele ediyoruz.

Savunuculuk ProgramıSavunuyoruz!

Hiç bir çocuğu dışarda bırakmaksızın bütün çocukları gözetiyoruz.

0-18 yaş arasındaki her birey çocuktur. Her çocuk hak sahibi bir bireydir! Kendilerinin ya da ailelerinin sahip oldukları dil, din, ırk, etnik köken, renk, cinsiyet, cinsel yönelimi ya da siyasal görüş dahil hiçbir konuda ayrım gözetmeksizin tüm çocukların sahip olduğu evrensel hakların eksiksiz hayata geçmesi için çalışıyoruz.

Türkiye’de, bütüncül ve insan hakları temelli bir çocuk politikası oluşturulması konusunda ısrarla çalışıyoruz.

Çocuk haklarının, hak ihlallerinin görünür olması ve cezasızlıkla mücadele etmek için kampanyalar düzenliyoruz. Evrensel insan haklarından aldığımız meşruiyetle çocukların haklarını savunuyoruz.


Sayfa Başı ↑